#CodeWeek2019#

1Logicz­ne myśle­nie, zada­nio­we podej­ście do sta­wia­nych pro­ble­mów, kre­atyw­ność, współ­pra­ca w zespo­le i komunikacja–to nie­oce­nio­ne kom­pe­ten­cje przy­szło­ści, któ­re war­to kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat.
Ucznio­wie  Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie po raz dru­gi wezmą udział w Code Week, czy­li Euro­pej­skim Tygo­dniu Kodo­wa­nia. Star­tu­je­my już 5 paź­dzier­ni­ka 2019r. Tydzień kodo­wa­nia to euro­pej­ska ini­cja­ty­wa, któ­rej celem jest upo­wszech­nie­nie kodo­wa­nia oraz zachę­ca­nie do nauki pro­gra­mo­wa­nia. Zatem będą zada­nia zarów­no z kodo­wa­nia, jak i z pro­gra­mo­wa­nia. Będzie też kon­kurs z nagro­da­mi. Każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Code Week to szcze­gól­ny tydzień dla każ­de­go miło­śni­ka kodo­wa­nia i tym razem potrwa aż dwa tygo­dnie. Przez 10 dni ucznio­wie wyko­na­ją 10 zadań. Wyko­rzy­sta­my robo­ty Ozo­bot jak rów­nież popra­cu­je­my offli­ne. Wię­cej infor­ma­cji na edusense–Uczymy Dzie­ci Pro­gra­mo­wać; #Code Week 2019 z  Uczy­my Dzie­ci Pro­gra­mo­wać# Zapra­sza­my do wspól­nej zabawy!

Wstecz