#CodeWeek2019#

1Log­iczne myśle­nie, zadan­iowe pode­jś­cie do staw­ianych prob­lemów, kreaty­wność, współpra­ca w zes­pole i komunikacja–to nieoce­nione kom­pe­tenc­je przyszłoś­ci, które warto ksz­tał­tować już od najmłod­szych lat.
Uczniowie  Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie po raz dru­gi wezmą udzi­ał w Code Week, czyli Europe­jskim Tygod­niu Kodowa­nia. Star­tu­je­my już 5 październi­ka 2019r. Tydzień kodowa­nia to europe­js­ka inic­jaty­wa, której celem jest upowszech­nie­nie kodowa­nia oraz zachę­canie do nau­ki pro­gramowa­nia. Zatem będą zada­nia zarówno z kodowa­nia, jak i z pro­gramowa­nia. Będzie też konkurs z nagro­da­mi. Każdy zna­jdzie coś dla siebie. Code Week to szczegól­ny tydzień dla każdego miłośni­ka kodowa­nia i tym razem potr­wa aż dwa tygod­nie. Przez 10 dni uczniowie wykon­a­ją 10 zadań. Wyko­rzys­tamy robo­ty Ozobot jak również popracu­je­my offline. Więcej infor­ma­cji na edusense–Uczymy Dzieci Pro­gramować; #Code Week 2019 z  Uczymy Dzieci Pro­gramować# Zaprasza­my do wspól­nej zabawy!

Wstecz