#CodeWeek2019#

10Zakończyliśmy kole­jną edy­cję Code Week, czyli Europe­jskiego Tygod­nia Kodowa­nia. Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 im. L. Bąd­kowskiego w Luzinie (klasy 2a, 2e, 3a, 3b, 3d oraz OP6c) z ogrom­nym zapałem i zaan­gażowaniem przys­tąpili do wykony­wa­nia zadań.
Zre­al­i­zowal­iśmy wszys­tkie 10 akty­wnoś­ci! Koor­dy­na­torem akcji była p. Alic­ja Klinkosz, a poma­gały jej p. Mag­dale­na Richert, p. Syl­wia Willa, p. Katarzy­na Greczko — Kem­pa oraz  p. Mag­dale­na Hinz.

Tem­aty poszczegól­nych eventów:

  • His­to­ria Code Week z Uczymy dzieci programować.
  • Szukamy kodu w codzi­en­nych czyn­noś­ci­ach z Uczymy dzieci programować.
  • Kod nie jed­no ma imię z Uczymy dzieci programować.
  • Zakodowana orkies­tra z Uczymy dzieci programować.
  • Tworzymy zakodowane obrazy z Uczymy dzieci programować.
  • Zakodowana gim­nasty­ka z Uczymy dzieci programować.
  • Rozsz­erza­my rzeczy­wis­tość z Uczymy dzieci programować.
  • Nasz przy­ja­ciel Scratch z Uczymy dzieci programować.
  • Zakodowane baj­ki, baśnie, opowieś­ci z Uczymy dzieci programować.
  • Zakodowana matem­aty­ka z Uczymy dzieci programować.

Widząc duże zain­tere­sowanie uczniów, dyrekc­ja szkoły zakupiła dodatkowe Ozobo­ty, dzię­ki którym, dzieci mogły sprawniej wykony­wać zada­nia i cieszyć się z efek­tów swo­jej pra­cy. Pokaza­l­iśmy, że kodowanie nie jest trudne! Na zakończe­nie zma­gań konkur­sowych wysłal­iśmy spra­woz­danie z całego prze­biegu akcji i wygral­iśmy nagrodę – puz­zle AR! (patrz: https://puzzlear.com/ ). Dzię­ki tej akcji zdobyliśmy nie tylko dyplomy i nagrody, ale również doświad­cze­nie, wiedzę i nowe umiejęt­noś­ci. Już ter­az zaczy­namy myśleć o kole­jnej edycji.


Wstecz