#CodeWeek2019#

10Zakoń­czy­li­śmy kolej­ną edy­cję Code Week, czy­li Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia. Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie (kla­sy 2a, 2e, 3a, 3b, 3d oraz OP6c) z ogrom­nym zapa­łem i zaan­ga­żo­wa­niem przy­stą­pi­li do wyko­ny­wa­nia zadań.
Zre­ali­zo­wa­li­śmy wszyst­kie 10 aktyw­no­ści! Koor­dy­na­to­rem akcji była p. Ali­cja Klin­kosz, a poma­ga­ły jej p. Mag­da­le­na Richert, p. Syl­wia Wil­la, p. Kata­rzy­na Grecz­ko — Kem­pa oraz  p. Mag­da­le­na Hinz.

Tema­ty poszcze­gól­nych eventów:

  • Histo­ria Code Week z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Szu­ka­my kodu w codzien­nych czyn­no­ściach z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Kod nie jed­no ma imię z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Zako­do­wa­na orkie­stra z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Two­rzy­my zako­do­wa­ne obra­zy z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Zako­do­wa­na gim­na­sty­ka z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Roz­sze­rza­my rze­czy­wi­stość z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Nasz przy­ja­ciel Scratch z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Zako­do­wa­ne baj­ki, baśnie, opo­wie­ści z Uczy­my dzie­ci programować.
  • Zako­do­wa­na mate­ma­ty­ka z Uczy­my dzie­ci programować.

Widząc duże zain­te­re­so­wa­nie uczniów, dyrek­cja szko­ły zaku­pi­ła dodat­ko­we Ozo­bo­ty, dzię­ki któ­rym, dzie­ci mogły spraw­niej wyko­ny­wać zada­nia i cie­szyć się z efek­tów swo­jej pra­cy. Poka­za­li­śmy, że kodo­wa­nie nie jest trud­ne! Na zakoń­cze­nie zma­gań kon­kur­so­wych wysła­li­śmy spra­woz­da­nie z całe­go prze­bie­gu akcji i wygra­li­śmy nagro­dę – puz­zle AR! (patrz: https://puzzlear.com/ ). Dzię­ki tej akcji zdo­by­li­śmy nie tyl­ko dyplo­my i nagro­dy, ale rów­nież doświad­cze­nie, wie­dzę i nowe umie­jęt­no­ści. Już teraz zaczy­na­my myśleć o kolej­nej edycji.


Wstecz