Code Week w przedszkolu

1W paź­dzier­ni­ku bie­żą­ce­go roku przed­szko­la­ki bra­ły udział w zaję­ciach z kodo­wa­nia w ramach Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia. Dzie­ci uczest­ni­czy­ły w zaba­wach z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kubecz­ków m. in. budo­wa­ły wie­że, ukła­da­ły obra­zek oraz two­rzy­ły kolo­ro­we gąsie­ni­ce. Była to nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da otwie­ra­ją­cą drzwi do świa­ta programowania.


Wstecz