Co zło­ta jesień w koszu niesie?

2Dnia 05.11.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su logope­dy­czno-plas­ty­cznego pod hasłem „Co zło­ta jesień w koszu niesie?”. Celem konkur­su było rozbudze­nie plas­ty­cznej i językowej twór­c­zoś­ci dzieci, prezen­tac­ja umiejęt­noś­ci i zdol­noś­ci plas­ty­cznych. Zadaniem uczniów było ukazanie w pra­cy jak najwięcej ilus­tracji, które w swej nazwie zaw­ier­a­ją najtrud­niejsze głos­ki języ­ka pol­skiego: głos­ki szeregu szu­miącego oraz głoskę „r”. Jury w składzie p. Weroni­ka Engel­brecht, p. Agniesz­ka Bużan oraz p. Jolan­ta Bańko oceniły jakość, ory­gi­nal­ność, este­tykę wyko­nanych prac oraz zgod­ność z przed­staw­ionym tem­atem. Na konkurs wpłynęło 36 dzieł. Nagrod­zono i wyróżniono pięt­naś­cie. Lau­re­atom przyz­nano dyplomy i nagrody. Wszys­tkim bard­zo dzięku­je­my za zaan­gażowanie i udzi­ał w konkur­sie. Grat­u­lu­je­my tal­en­tu oraz wspani­ałych efek­tów Waszej pracy!


Wstecz