Co zło­ta jesień w koszu niesie?

2Dnia 05.11.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go odby­ło się roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su logo­pe­dycz­no-pla­stycz­ne­go pod hasłem „Co zło­ta jesień w koszu nie­sie?”. Celem kon­kur­su było roz­bu­dze­nie pla­stycz­nej i języ­ko­wej twór­czo­ści dzie­ci, pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści pla­stycz­nych. Zada­niem uczniów było uka­za­nie w pra­cy jak naj­wię­cej ilu­stra­cji, któ­re w swej nazwie zawie­ra­ją naj­trud­niej­sze gło­ski języ­ka pol­skie­go: gło­ski sze­re­gu szu­mią­ce­go oraz gło­skę „r”. Jury w skła­dzie p. Wero­ni­ka Engel­brecht, p. Agniesz­ka Bużan oraz p. Jolan­ta Bań­ko oce­ni­ły jakość, ory­gi­nal­ność, este­ty­kę wyko­na­nych prac oraz zgod­ność z przed­sta­wio­nym tema­tem. Na kon­kurs wpły­nę­ło 36 dzieł. Nagro­dzo­no i wyróż­nio­no pięt­na­ście. Lau­re­atom przy­zna­no dyplo­my i nagro­dy. Wszyst­kim bar­dzo dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie i udział w kon­kur­sie. Gra­tu­lu­je­my talen­tu oraz wspa­nia­łych efek­tów Waszej pracy!


Wstecz