Co w tra­wie piszczy?

btyWio­sna to czas, kie­dy w przy­ro­dzie zacho­dzi wie­le cie­ka­wych i fascy­nu­ją­cych zja­wisk. Dostar­cza nam wie­le pomy­słów i sta­no­wi źró­dło inspi­ra­cji. Mając na uwa­dze ogrom­ny poten­cjał moż­li­wo­ści tkwią­ce w dzie­ciach z naszej szko­ły panie Wero­ni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan i Kata­rzy­na Greczko-Kempa
posta­no­wi­ły zor­ga­ni­zo­wać logo­pe­dycz­no-pla­stycz­ny kon­kurs pt.“Co w tra­wie pisz­czy?” Celem kon­kur­su było roz­bu­dze­nie pla­stycz­nej i języ­ko­wej twór­czo­ści dzie­ci, pre­zen­ta­cja umie­jęt­no­ści i zdol­no­ści pla­stycz­nych. Zada­niem uczniów było uka­za­nie w pra­cy jak naj­wię­cej ilu­stra­cji, któ­re w swej nazwie zawie­ra­ją naj­trud­niej­sze gło­ski języ­ka pol­skie­go: gło­ski sze­re­gu szu­mią­ce­go oraz gło­skę „r”. Jury oce­ni­ło jakość, ory­gi­nal­ność poprzez wyko­rzy­sta­nie nie­ty­po­wych mate­ria­łów w pra­cy.  Nagro­dzo­no sie­dem dzieł, któ­re podzi­wiać może­my w utwo­rzo­nej gale­rii przy głów­nym wej­ściu szko­ły. Wszyst­kim bar­dzo dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie i udział w kon­kur­sie. Gra­tu­lu­je­my talen­tu oraz wspa­nia­łych efek­tów Waszej pracy!


Wstecz