Co w traw­ie piszczy?

btyWios­na to czas, kiedy w przy­rodzie zachodzi wiele ciekawych i fas­cynu­ją­cych zjawisk. Dostar­cza nam wiele pomysłów i stanowi źródło inspiracji. Mając na uwadze ogrom­ny potenc­jał możli­woś­ci tkwiące w dzieci­ach z naszej szkoły panie Weroni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan i Katarzy­na Greczko-Kempa
postanow­iły zor­ga­ni­zować logope­dy­czno-plas­ty­czny konkurs pt.“Co w traw­ie piszczy?” Celem konkur­su było rozbudze­nie plas­ty­cznej i językowej twór­c­zoś­ci dzieci, prezen­tac­ja umiejęt­noś­ci i zdol­noś­ci plas­ty­cznych. Zadaniem uczniów było ukazanie w pra­cy jak najwięcej ilus­tracji, które w swej nazwie zaw­ier­a­ją najtrud­niejsze głos­ki języ­ka pol­skiego: głos­ki szeregu szu­miącego oraz głoskę „r”. Jury oceniło jakość, ory­gi­nal­ność poprzez wyko­rzys­tanie niety­powych mate­ri­ałów w pra­cy.  Nagrod­zono sie­dem dzieł, które podzi­wiać może­my w utwor­zonej galerii przy głównym wejś­ciu szkoły. Wszys­tkim bard­zo dzięku­je­my za zaan­gażowanie i udzi­ał w konkur­sie. Grat­u­lu­je­my tal­en­tu oraz wspani­ałych efek­tów Waszej pracy!


Wstecz