…Być kobie­tą, być kobie­tą …i Tą małą i Tą dużą…

davCo roku 8 Mar­ca obcho­dzi­my Dzień Kobiet. W świe­tli­cy szkol­nej ten dzień był rów­nie szcze­gól­ny. Dziew­czy­ny zosta­ły obda­ro­wa­ne życze­nia­mi od naszych „małych” panów oraz na gło­wy zało­żo­no im pięk­nie ukwie­co­ne koro­ny. Oka­zji do wzru­szeń i rado­ści było mnó­stwo tego dnia.
Dzi­siej­sze­go dnia to wła­śnie płeć pięk­na wybra­ła prze­pięk­ną baj­kę ‚któ­rą obej­rze­li­śmy wspól­nie .Inspi­ra­cją do naszej pra­cy pla­stycz­nej był temat „Kobie­ty z róż­nych stron świa­ta”. Pra­ce wyszły prze­pięk­ne. Tro­chę roz­ru­sza­li­śmy się w rytm muzy­ki z „Just Dan­ce”. Na koniec z oka­zji Świę­ta Kobiet życzy­my  Wszyst­kim Kobie­tom z naszej szko­ły uśmie­chu , rado­ści i życia jak z bajki.


Wstecz