„ Bo góry są…”

3Bib­liote­ka Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie dnia 18 sty­cz­nia 2019r. goś­ciła pana Pawła Nerkowskiego twór­cę wydawnict­wa „Na szczyt”, wydaw­cę Try­logii Himalajskiej 
autorstwa Anny Czer­wińskiej-Rydel, auto­ra kreaty­wnej książ­ki Pt. „Dzi­en­nik podróży”, który przeprowadz­ił warsz­taty autorskie wśród uczniów klas szóstych. Pod­czas spotka­nia w niezwyk­le ciekawy sposób nasz gość opowiadał o pol­skim himalaizmie jego charak­terze, trud­noś­ci­ach, niezbęd­nym sprzę­cie oraz szeregu innych cieka­wostkach. Pan Paweł przy­bliżył nam posta­cie Jerzego Kukucz­ki oraz Wandy Rutkiewicz, wybit­nych leg­end wspinaczek wysokogórs­kich. Wsłuchawszy się w his­to­rie tych intere­su­ją­cych ludzi poz­nawal­iśmy kli­mat, trud­noś­ci, naturę ale także pię­kno himalaiz­mu. Dodatkowo uczniowie mogli przymierzyć ory­gi­nal­ny skafan­der górs­ki, zobaczyć jak wyglą­da czekan, „raki”, które zakłada­ją wspinacze chcąc chodz­ić po górach. Na pięknych zdję­ci­ach i filmie wyświ­et­lanym przez prowadzącego uczniowie przewędrowali przez cztery pory roku, od miastecz­ka Kat­man­du-stol­i­cy Nepalu do szczytów górs­kich Himala­jów. Uczniowie zręcznie wskaza­li najwyższe góry świa­ta na mapie geograficznej oraz z pewnym wysiłkiem odczy­tali ory­gi­nalne nazwy czter­nas­tu najwyższych himala­js­kich szczytów. Pod­czas spotka­nia chęt­ni uczniowie mogli również nabyć książ­ki; ”Zdobyć koronę”, „Pięć skar­bów pod wielkim śniegiem”, ”Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fry­deryku Chopinie” oraz ”Dzi­en­nik podróży”. Spotkanie prze­biegło w wiel­ki skupi­e­niu i zain­tere­sowa­niu słuchaczy. Serdecznie dzięku­je­my panu Pawłowi Nerkowskiemu za przeprowadze­nie warsz­tatów i rozbudze­nie zain­tere­sowań sporta­mi zimowy­mi wśród uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie.


Wstecz