„ Bo góry są…”

3Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie dnia 18 stycz­nia 2019r. gości­ła pana Paw­ła Ner­kow­skie­go twór­cę wydaw­nic­twa „Na szczyt”, wydaw­cę Try­lo­gii Himalajskiej 
autor­stwa Anny Czer­wiń­skiej-Rydel, auto­ra kre­atyw­nej książ­ki Pt. „Dzien­nik podró­ży”, któ­ry prze­pro­wa­dził warsz­ta­ty autor­skie wśród uczniów klas szó­stych. Pod­czas spo­tka­nia w nie­zwy­kle cie­ka­wy spo­sób nasz gość opo­wia­dał o pol­skim hima­la­izmie jego cha­rak­te­rze, trud­no­ściach, nie­zbęd­nym sprzę­cie oraz sze­re­gu innych cie­ka­wost­kach. Pan Paweł przy­bli­żył nam posta­cie Jerze­go Kukucz­ki oraz Wan­dy Rut­kie­wicz, wybit­nych legend wspi­na­czek wyso­ko­gór­skich. Wsłu­chaw­szy się w histo­rie tych inte­re­su­ją­cych ludzi pozna­wa­li­śmy kli­mat, trud­no­ści, natu­rę ale tak­że pięk­no hima­la­izmu. Dodat­ko­wo ucznio­wie mogli przy­mie­rzyć ory­gi­nal­ny ska­fan­der gór­ski, zoba­czyć jak wyglą­da cze­kan, „raki”, któ­re zakła­da­ją wspi­na­cze chcąc cho­dzić po górach. Na pięk­nych zdję­ciach i fil­mie wyświe­tla­nym przez pro­wa­dzą­ce­go ucznio­wie prze­wę­dro­wa­li przez czte­ry pory roku, od mia­stecz­ka Kat­man­du-sto­li­cy Nepa­lu do szczy­tów gór­skich Hima­la­jów. Ucznio­wie zręcz­nie wska­za­li naj­wyż­sze góry świa­ta na mapie geo­gra­ficz­nej oraz z pew­nym wysił­kiem odczy­ta­li ory­gi­nal­ne nazwy czter­na­stu naj­wyż­szych hima­laj­skich szczy­tów. Pod­czas spo­tka­nia chęt­ni ucznio­wie mogli rów­nież nabyć książ­ki; ”Zdo­być koro­nę”, „Pięć skar­bów pod wiel­kim śnie­giem”, ”Jaśnie Pan Pichon. Rzecz o Fry­de­ry­ku Cho­pi­nie” oraz ”Dzien­nik podró­ży”. Spo­tka­nie prze­bie­gło w wiel­ki sku­pie­niu i zain­te­re­so­wa­niu słu­cha­czy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my panu Paw­ło­wi Ner­kow­skie­mu za prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów i roz­bu­dze­nie zain­te­re­so­wań spor­ta­mi zimo­wy­mi wśród uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzinie.


Wstecz