Bie­rze­my udział w kon­kur­sach wokalnych…i zdo­by­wa­my nagrody!

 Nie od dziś wie­my, że nasza szko­ła jest roz­śpie­wa­na i peł­na arty­stycz­nych talen­tów. Potwier­dził to mię­dzy inny­mi kon­kurs Mini­vo­cal zor­ga­ni­zo­wa­ny po raz 29 w Słup­skim Domu Kul­tu­ry. 19. 11. 2021 roku Lau­ra Rut­kow­ska i Zofia Bań­ko wystą­pi­ły przed sze­ro­ką publicz­no­ścią i wyma­ga­ją­cym jury, aby zaśpie­wać po jed­nym dowol­nym utwo­rze z reper­tu­aru pio­sen­ki dzie­cię­cej i młodzieżowej.
Liczył się głos — jego bar­wa i emi­sja, arty­stycz­ny wize­ru­nek, umie­jęt­ność impro­wi­za­cji oraz inter­pre­ta­cja wyko­ny­wa­nej pio­sen­ki. Po wysłu­cha­niu kil­ku­dzie­się­ciu woka­li­stów pre­zen­tu­ją­cych napraw­dę wyso­ki poziom jury przy­zna­ło nagro­dy. Byli­śmy nie­sa­mo­wi­cie szczę­śli­wi, że wśród lau­re­atów zna­la­zła się Zofia, któ­ra zdo­by­ła wyróż­nie­nie oraz Lau­ra — jedy­na uczest­nicz­ka prze­glą­du zapro­szo­na do udzia­łu w kon­cer­cie pio­sen­ki baj­ko­wej. Nasza uczen­ni­ca zaśpie­wa w maju 2022 r. z towa­rzy­sze­niem sym­fo­nicz­nej orkie­stry w Słup­skiej Fil­har­mo­nii. Jeste­śmy dum­ni z suk­ce­su, któ­ry osią­gnę­ły nasze solist­ki! Dziew­czy­ny — gra­tu­lu­je­my i życzy­my Wam dal­szych doświad­czeń na sce­nie, kolej­nych muzycz­nych przy­gód i wygra­nych w przy­szłych kon­kur­sach! Śpie­waj­cie coraz wię­cej i coraz piękniej…


Wstecz