Bierze­my udzi­ał w konkur­sach wokalnych…i zdoby­wamy nagrody!

 Nie od dziś wiemy, że nasza szkoła jest rozśpiewana i peł­na artysty­cznych tal­en­tów. Potwierdz­ił to między inny­mi konkurs Minivo­cal zor­ga­ni­zowany po raz 29 w Słup­skim Domu Kul­tu­ry. 19. 11. 2021 roku Lau­ra Rutkows­ka i Zofia Bańko wys­tąpiły przed sze­roką pub­licznoś­cią i wyma­ga­ją­cym jury, aby zaśpiewać po jed­nym dowol­nym utworze z reper­tu­aru piosen­ki dziecięcej i młodzieżowej.
Liczył się głos — jego bar­wa i emis­ja, artysty­czny wiz­erunek, umiejęt­ność improw­iz­a­cji oraz inter­pre­tac­ja wykony­wanej piosen­ki. Po wysłucha­niu kilkudziesię­ciu wokalistów prezen­tu­ją­cych naprawdę wyso­ki poziom jury przyz­nało nagrody. Byliśmy niesamowicie szczęśli­wi, że wśród lau­re­atów znalazła się Zofia, która zdobyła wyróżnie­nie oraz Lau­ra — jedy­na uczest­nicz­ka przeglą­du zapros­zona do udzi­ału w kon­cer­cie piosen­ki bajkowej. Nasza uczen­ni­ca zaśpiewa w maju 2022 r. z towarzysze­niem sym­fon­icznej orkiestry w Słup­skiej Fil­har­monii. Jesteśmy dum­ni z sukce­su, który osiągnęły nasze solist­ki! Dziew­czyny — grat­u­lu­je­my i życzymy Wam dal­szych doświad­czeń na sce­nie, kole­jnych muzy­cznych przygód i wygranych w przyszłych konkur­sach! Śpiewa­j­cie coraz więcej i coraz piękniej…


Wstecz