Biało–czerwone świę­to w naszej szkole

01Świę­to Kon­sty­tucji to jed­no z najważniejszych pol­s­kich świąt nar­o­dowych. Nasza Ustawa Rzą­dowa została przyję­ta  jako dru­ga na świecie, a pier­wsza w Europie. Jesteśmy wdz­ięczni za przyję­cie tego wielkiego dzieła pró­by odbu­dowy Pol­s­ki przez naszych przod­ków.  Jesteśmy dum­ni, że jesteśmy Polaka­mi. 230 rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja obchodzil­iśmy w naszej szkole z hasła­mi uśmiechu oraz w barwach nar­o­dowych, biało–czerwonych.
Z uwa­gi na panu­jącą pan­demię, część uczniów świę­towała ten dzień w szkole, a pozostali jedynie online. W tych trud­nych okolicznoś­ci­ach nasza społeczność szkol­na stanęła na wysokoś­ci zada­nia, łącząc swo­je siły w upamięt­nie­niu tej pięknej roczni­cy.  Od klas przed­szkol­nych po odd­zi­ały starsze real­i­zowal­iśmy w piątek 30 kwiet­nia różnorodne pomysły „żywych” lekcji his­torii. A jak wyglą­dał ten wyjątkowy dzień?  Sami zobacz­cie! Zaprasza­my was do obe­jrzenia galerii zdjęć oraz krót­kich filmików z tego pamięt­nego dnia.


Wstecz