Biało–czerwone świę­to w naszej szkole

01Świę­to Kon­sty­tu­cji to jed­no z naj­waż­niej­szych pol­skich świąt naro­do­wych. Nasza Usta­wa Rzą­do­wa zosta­ła przy­ję­ta  jako dru­ga na świe­cie, a pierw­sza w Euro­pie. Jeste­śmy wdzięcz­ni za przy­ję­cie tego wiel­kie­go dzie­ła pró­by odbu­do­wy Pol­ski przez naszych przod­ków.  Jeste­śmy dum­ni, że jeste­śmy Pola­ka­mi. 230 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le z hasła­mi uśmie­chu oraz w bar­wach naro­do­wych, biało–czerwonych.
Z uwa­gi na panu­ją­cą pan­de­mię, część uczniów świę­to­wa­ła ten dzień w szko­le, a pozo­sta­li jedy­nie onli­ne. W tych trud­nych oko­licz­no­ściach nasza spo­łecz­ność szkol­na sta­nę­ła na wyso­ko­ści zada­nia, łącząc swo­je siły w upa­mięt­nie­niu tej pięk­nej rocz­ni­cy.  Od klas przed­szkol­nych po oddzia­ły star­sze reali­zo­wa­li­śmy w pią­tek 30 kwiet­nia róż­no­rod­ne pomy­sły „żywych” lek­cji histo­rii. A jak wyglą­dał ten wyjąt­ko­wy dzień?  Sami zobacz­cie! Zapra­sza­my was do obej­rze­nia gale­rii zdjęć oraz krót­kich fil­mi­ków z tego pamięt­ne­go dnia.


Wstecz