„Bez­pieczne wakac­je” przedszkolaków

SONY DSCDnia 20 czer­w­ca 2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbył się apel „Bez­pieczne wakac­je”  skierowany do dzieci z Odd­zi­ałów Przed­szkol­nych. Pro­gram artysty­czny został przy­go­towany przez dzieci uczęszcza­jące na zaję­cia w godz­i­nach pon­ad­wymi­arowych pod  kierunk­iem pani Mag­dale­ny Hinz. Dzieci poprzez wier­szy­ki i piosen­ki zwró­ciły uwagę przed­szko­laków na zachowanie bez­pieczeńst­wa pod­czas wakacji. Porus­zono tem­at właś­ci­wego spędza­nia cza­su w górach, nad wodą oraz spac­erów w lesie. Przy­pom­ni­ano również najważniejsze numery alarmowe.Występ zakończył się wspól­nym, rados­nym odśpiewaniem piosen­ki „Niech żyją wakac­je!”. Całe spotkanie pod­sumowała wicedyrek­tor szkoły pani Bar­bara Pobłoc­ka życzą­ca przed­szko­lakom wspani­ałych i przede wszys­tkim bez­piecznych wakacji.

Wstecz