„Bez­piecz­ne waka­cje” przedszkolaków

SONY DSCDnia 20 czerw­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się apel „Bez­piecz­ne waka­cje”  skie­ro­wa­ny do dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych. Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce na zaję­cia w godzi­nach ponadwy­mia­ro­wych pod  kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Hinz. Dzie­ci poprzez wier­szy­ki i pio­sen­ki zwró­ci­ły uwa­gę przed­szko­la­ków na zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cji. Poru­szo­no temat wła­ści­we­go spę­dza­nia cza­su w górach, nad wodą oraz spa­ce­rów w lesie. Przy­po­mnia­no rów­nież naj­waż­niej­sze nume­ry alarmowe.Występ zakoń­czył się wspól­nym, rado­snym odśpie­wa­niem pio­sen­ki „Niech żyją waka­cje!”. Całe spo­tka­nie pod­su­mo­wa­ła wice­dy­rek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Pobłoc­ka życzą­ca przed­szko­la­kom wspa­nia­łych i przede wszyst­kim bez­piecz­nych wakacji.

Wstecz