„Bez­pieczne wakac­je” przedszkolaków

SONY DSC17 czer­w­ca 2019r. wszys­tkie dzieci z Odd­zi­ałów Przed­szkol­nych przy Szkole Pod­sta­wowej nr. 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie wzięły udzi­ał w apelu „Bez­pieczne wakacje”.
Pro­gram artysty­czny został przy­go­towany przez dzieci z grupy OP5A pod kierunk­iem pani Mag­dale­ny Hinz. Pię­ci­o­lat­ki wcieliły się w urocze niebieskie stwor­ki zwane Smer­fa­mi. Nasi mali przy­ja­ciele przy­pom­nieli przed­szko­lakom najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące zachowa­nia bez­pieczeńst­wa pod­czas wakacji. Smerfy zwró­ciły szczegól­ną uwagę na odpowied­nie postępowanie  w cza­sie wędrówek z rodzi­ca­mi po lesie oraz zabawy nad morzem. Omówiono również zasady bez­piecznego prze­chodzenia przez ulicę i zaprezen­towano najważniejsze numery alarmowe.

 
Wstecz