„Bez­piecz­ne waka­cje” przedszkolaków

SONY DSC17 czerw­ca 2019r. wszyst­kie dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr. 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzię­ły udział w ape­lu „Bez­piecz­ne wakacje”.
Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez dzie­ci z gru­py OP5A pod kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Hinz. Pię­cio­lat­ki wcie­li­ły się w uro­cze nie­bie­skie stwor­ki zwa­ne Smer­fa­mi. Nasi mali przy­ja­cie­le przy­po­mnie­li przed­szko­la­kom naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cji. Smer­fy zwró­ci­ły szcze­gól­ną uwa­gę na odpo­wied­nie postę­po­wa­nie  w cza­sie wędró­wek z rodzi­ca­mi po lesie oraz zaba­wy nad morzem. Omó­wio­no rów­nież zasa­dy bez­piecz­ne­go prze­cho­dze­nia przez uli­cę i zapre­zen­to­wa­no naj­waż­niej­sze nume­ry alarmowe.

 
Wstecz