Bez­pieczne sportowe wakacje

SONY DSCDnia 18.06.2019 r. uczniowie szkoły uczest­niczyli w apelu bez­pieczne wakac­je, który odbyły się po raz pier­wszy na nowej hali sportowej. Apel w formie przed­staw­ienia telewiz­yjnego został wyko­nany przez uczniów klas IV e    i V e, pod okiem nauczy­ciel­ki Justyny Warenik.
Pro­gram przed­staw­ienia obe­j­mował tem­atykę bez­pieczeńst­wa pod­czas waka­cyjnych zabaw i wycieczek. Wys­tęp odbył się na tle mal­own­iczego morza, gdzie zaproszeni goś­cie – uczniowie prze­brani za ratown­i­ka medy­cznego, straża­ka, funkcjonar­iusza policji przed­staw­ili zasady bez­pieczeńst­wa. Ratown­ik medy­czny przy­pom­ni­ał uczniom o ochronie przed słońcem i częstym zaży­wa­niu napo­jów, a w szczegól­noś­ci wody. Strażak wspom­ni­ał o odpowied­nim doborze stro­ju do warunk­ów terenowych i pogodowych. Funkcjonar­iusz policji pod­kreślił przepisy bez­piecznego porusza­nia się po ścieżkach rowerowych i prze­jś­ci­ach dla pieszych. Apel bard­zo przy­padł do gus­tu pub­licznoś­ci, były głośne brawa dla aktorów, sce­narzys­tów i reży­sera. Następ­nie nauczy­ciele — przed­miotow­cy i pani bib­liotekar­ka roz­dali nagrody uczniom, którzy mieli wysok­ie osiąg­nię­cia w konkur­sach przed­miotowych lub wyróżnili się pracą na rzecz szkoły. Przed­staw­ie­nie zakończyło się słowa­mi „Życzymy Wam pełnych uśmiechu bez­piecznych wakacji”, więc i my życzymy wszys­tkim BEZPIECZNYCH WAKACJI.


Wstecz