Bez­piecz­ne ferie w kla­sach I‑III

1Dnia 25 stycz­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się apel pt. ”Bez­piecz­ne ferie”. Ferie zimo­we to dla dzie­ci wyma­rzo­ny czas zabaw na śnie­gu i lodzie. Aby jed­nak prze­bie­gły one szczę­śli­wie i wszy­scy wypo­czę­ci wró­ci­li do szkol­nych ławek, nale­ży pamię­tać o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa, a te, w for­mie wier­szy­ków i pio­se­nek, przy­po­mnie­li nam ucznio­wie kla­sy 3b. Życzy­li rów­nież wszyst­kim uda­nych, bez­piecz­nych i śnież­nych ferii.


Wstecz