Bez­piecz­na szkoła

SONY DSCDnia 06.06.2019 r. odbyła się w naszej szkole lekc­ja wychowaw­cza pod tytułem „Reagowanie w sytu­ac­jach zagraża­ją­cych bez­pieczeńst­wu uczniów (postawa czyn­na, nie bierna)”.
Lekc­ja ta miała na celu uświadomie­nie uczniom kon­sek­wencji prawnych, wynika­ją­cych z postawy biernej, czyli w przy­pad­ku nieudzie­le­nia pomo­cy. Ku wielkiemu zaskocze­niu uczniów zaję­cia przeprowadz­ił ofi­cer pra­sowy Komendy Powia­towej Policji w Wejherowie — sierż. sztab. Karoli­na Pruch­ni­ak. Poin­for­mowała ona uczniów o możli­woś­ci zagrożeń w ich życiu szkol­nym. Pon­ad­to, podała cenne wskazów­ki, doty­czące zachowa­nia w przy­pad­ku niebez­piecznej sytu­acji. Uczniowie zostali również uświadomieni o kon­sek­wenc­jach związanych z brakiem inter­wencji w momen­cie, gdy jesteśmy świad­ka­mi nieszczęśli­wego wypad­ku. Jak się okaza­ło, więk­szość z dzieci była nieświado­ma następstw wynika­ją­cych z biernej postawy. Spotka­nia takie jak te, są doskon­ałym przykła­dem na to, że w edukacji dzieci powin­no się przykładać dużą wagę również do sze­roko rozu­mi­anej edukacji społecznej, która stanowi pod­sta­wowy ele­ment ich roz­wo­ju. W świecie zdomi­nowanym przez nowoczes­ną tech­nolo­gie, zarówno dorośli, jak i młod­sze pokole­nie traci coraz częś­ciej umiejęt­noś­ci zal­iczane do inteligencji emocjon­al­nej, a prze­cież empa­tia powin­na stanow­ić pod­stawę w życiu codzi­en­nym. Dlat­ego tak ważne jest codzi­enne uświadami­an­ie i zwróce­nie uwa­gi na rzeczy fun­da­men­talne jaki­mi są cho­ci­aż­by udzie­le­nie pomo­cy ran­nej oso­bie. Z pewnoś­cią treś­ci zawarte w powyższej lekcji na trwałe zapad­ną w pamię­ci uczniów.


Wstecz