Baza Natu­ra dla Przedszkolaków

1Gru­pa przed­szkol­na OP 6A odwie­dzi­ła Bazę Natu­ra znaj­du­ją­cą się na wzgó­rzu “Kuków­ka”, nie­opo­dal Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Luzi­nie. Odwie­dzi­ny tego miej­sca były inspi­ra­cją do prze­pro­wa­dze­nia zajęć dydak­tycz­nych o tema­ty­ce jesien­nej w tere­nie. Dzie­ci zbie­ra­ły kasz­ta­ny, liście, była zaba­wa połą­czo­na z edu­ka­cją mate­ma­tycz­ną i przy­rod­ni­czą. Na koniec zajęć, w cza­sie wol­nym pod­opiecz­ni mogli sko­rzy­stać z całe­go tere­nu Bazy Natura.
Dzie­ci świet­nie spę­dzi­ły czas bawiąc się w teatr i tań­ce na pode­ście, któ­ry słu­żył za sce­nę. Posta­wio­ne namio­ty “tipi” pozwo­li­ły w szcze­gól­no­ści chłop­com wczuć się w rolę praw­dzi­wych Indian, nato­miast roz­wie­szo­ne hama­ki były miej­scem odpo­czyn­ku. Z pew­no­ścią wybie­rze­my się do tego pięk­ne­go i kolo­ro­we­go miej­sca jesz­cze nie raz!


Wstecz