Baśnio­wy ambaras

SONY DSCDnia 15.06.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się przed­sta­wie­nie pt. „BAŚNIOWY AMBARAS”. Spek­takl przy­go­to­wa­ny przez panie uczą­ce w  oddzia­łach przed­szkol­nych doty­czył bajek i dzie­cię­cej fan­ta­zji. Nauczy­ciel­ki przy­po­mnia­ły dzie­ciom, że war­to czy­tać książ­ki i nigdy nie nale­ży rezy­gno­wać z marzeń. Spo­kój Wiel­kie­go Baja, któ­ry w koń­cu urzą­dził sobie urlop został nie­spo­dzie­wa­nie zakłó­co­ny. Oka­za­ło się bowiem, że we wszyst­kich baj­kach zago­ścił wiel­ki cha­os. Baba Jaga zamie­ni­ła chat­kę z pier­ni­ka na pen­sjo­nat i sta­ła się biz­ne­swo­man. Kra­sna­le zamiesz­ka­ły w blo­ku, każ­dy w oddziel­nym miesz­ka­niu – całe dnie oglą­da­ją tele­wi­zję i nie robią nic poży­tecz­ne­go. Jaś i Mał­go­sia roz­pa­cza­ją nad stra­tą chat­ki z pier­ni­ka. Praw­dzi­wy amba­ras. Na szczę­ście nad wszyst­kim czu­wał Woź­ny. Z pomo­cą Jasia i Mał­go­si przy­wo­łał Wróż­kę Fan­ta­zję, któ­ra ura­to­wa­ła całą sytu­ację i baj­ki przy­wró­ci­ła! Dzie­ci muszą jed­nak speł­nić jeden waru­nek, muszą regu­lar­nie czy­tać książki!

W przed­sta­wie­niu wystąpili:

  • Koor­dy­na­tor: Wie­czo­rek Aneta
  • W Śpie­wa­ją­ce­go Wiel­kie­go Baja wcie­li­ła się – Wio­le­ta Płotka
  • Jadwi­ga, któ­ra była Babą Jagą – Syl­wia Willa.
  • Porząd­ku pil­no­wa­ła Nata­lia Podwoj­ska jako Woźny.
  • O baj­ki zabie­ga­li Jaś i Mał­go­sia, czy­li Ane­ta Wie­czo­rek oraz Mag­da­le­na Hinz.
  • Do baj­ki powró­ci­ły Kra­sno­lud­ki: Wie­sła­wa Grub­ba, Nata­lia For­mel­la i Elż­bie­ta Kwidzińska.
  • Chó­rek – Kata­rzy­na Wyskocka
  • O los bajek mar­twi­ła się Zła Kró­lo­wa – Mag­da­le­na Richert.
  • Baj­ki dzie­ciom przy­wró­ci­ła Wróż­ka Fan­ta­zja – Aga­ta Mikuła.


Wstecz