Baśniowy ambaras

SONY DSCDnia 15.06.2018r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyło się przed­staw­ie­nie pt. „BAŚNIOWY AMBARAS”. Spek­takl przy­go­towany przez panie uczące w  odd­zi­ałach przed­szkol­nych doty­czył bajek i dziecięcej fan­tazji. Nauczy­ciel­ki przy­pom­ni­ały dzieciom, że warto czy­tać książ­ki i nigdy nie należy rezyg­nować z marzeń. Spokój Wielkiego Baja, który w końcu urządz­ił sobie urlop został niespodziewanie zakłó­cony. Okaza­ło się bowiem, że we wszys­t­kich bajkach zagoś­cił wiel­ki chaos. Baba Jaga zamieniła chatkę z pierni­ka na pen­sjonat i stała się bizneswoman. Kras­nale zamieszkały w bloku, każdy w odd­ziel­nym mieszka­niu – całe dnie oglą­da­ją telewiz­ję i nie robią nic pożytecznego. Jaś i Mał­gosia roz­pacza­ją nad stratą chat­ki z pierni­ka. Prawdzi­wy ambaras. Na szczęś­cie nad wszys­tkim czuwał Woźny. Z pomocą Jasia i Mał­gosi przy­wołał Wróżkę Fan­tazję, która ura­towała całą sytu­ację i baj­ki przy­wró­ciła! Dzieci muszą jed­nak spełnić jeden warunek, muszą reg­u­larnie czy­tać książki!

W przed­staw­ie­niu wystąpili:

  • Koor­dy­na­tor: Wiec­zorek Aneta
  • W Śpiewa­jącego Wielkiego Baja wcieliła się – Wio­le­ta Płotka
  • Jad­wiga, która była Babą Jagą – Syl­wia Willa.
  • Porząd­ku pil­nowała Natalia Pod­wo­js­ka jako Woźny.
  • O baj­ki zab­ie­gali Jaś i Mał­gosia, czyli Ane­ta Wiec­zorek oraz Mag­dale­na Hinz.
  • Do baj­ki powró­ciły Kras­nolud­ki: Wiesława Grub­ba, Natalia Formel­la i Elż­bi­eta Kwidzińska.
  • Chórek – Katarzy­na Wyskocka
  • O los bajek martwiła się Zła Królowa – Mag­dale­na Richert.
  • Baj­ki dzieciom przy­wró­ciła Wróż­ka Fan­taz­ja – Aga­ta Mikuła.


Wstecz