Bal kar­na­wa­ło­wy w świe­tli­cy szkolnej

1Dnia 25 stycz­nia 2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Uczest­ni­ka­mi balu byli ucznio­wie uczęsz­cza­ją­cy do świe­tli­cy szkol­nej. W trak­cie impre­zy dzie­ci bra­ły udział w kon­kur­sach tanecz­nych i spraw­no­ścio­wych. Nie zabra­kło rów­nież sza­lo­nych tań­ców. Dzie­ci oraz wycho­waw­cy prze­bra­li się w kolo­ro­we i zabaw­ne stro­je. Poja­wi­ły się rów­nież ele­men­ty ozdob­ne wyko­na­ne przez dzie­ci ( przy­cze­pia­ne wąsy, usta, oku­la­ry z ser­du­szek i wie­le innych śmiesz­nych rekwi­zy­tów.) Bal oka­zał się wspa­nia­łą atrak­cją dla dzie­ci. Za orga­ni­za­cję i popro­wa­dze­nie balu odpo­wia­da­ły – mgr A. Bużan oraz mgr M. Frymark.

Wstecz