Bal kar­na­wa­ło­wy w gru­pie Pszczółek

121 stycz­nia w naj­młod­szej gru­pie przed­szko­la­ków odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Tego dnia dzie­ci prze­bra­ły się za swo­ich ulu­bio­nych boha­te­rów oraz posta­cie z bajek. Nie zabra­kło rów­nież tań­ców, zabaw i oczy­wi­ście słod­kie­go poczęstunku. Wstecz