Bal kar­na­wa­ło­wy w gru­pie Jeżyki

1W dniu 28 stycz­nia 2022 r.  w gru­pie Jeży­ki odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny bal kar­na­wa­ło­wy. Od rana dzie­ci tań­czy­ły przy zna­nych dzie­cię­cych prze­bo­jach oraz bra­ły udział w kon­kur­sach. Natu­ral­nie, jak na bal przy­sta­ło nie zabra­kło pięk­nych stro­jów i słod­kie­go poczę­stun­ku. Wspól­na zaba­wa dała przed­szko­la­kom mnó­stwo radości.


Wstecz