BAL KARNAWAŁOWY KLAS I – III

SONY DSCDnia 16 sty­cz­nia 2018 roku na dol­nym holu odbył się bal kar­nawałowy klas I – III. Był to niezwykły wtorek. Cały hol stał się bajecznym miejscem — udeko­rowany balon­a­mi, ser­pen­ty­na­mi, wstążka­mi, łańcucha­mi. Moż­na było tam poczuć szczyp­tę magii.
Na ten dzień z niecier­pli­woś­cią czekało wielu uczniów i już od dłuższego cza­su myśleli nad pro­jek­ta­mi swoich prze­brań i tworzyli je wraz  z rodzi­ca­mi. Wśród tańczą­cych dzieci moż­na było zauważyć: pies­ki, koty, czarown­ice, księżnicz­ki, ryc­erzy, super bohaterów, czarnok­siężników, elfy, wróż­ki, posta­cie z gwiezd­nych wojen, jed­norożce, strażaków, polic­jan­tów, koś­ciotrupy i wiele, wiele innych. Prze­bra­nia dzieci były bard­zo pomysłowe i ciekawe – widać, że rodz­ice włożyli w to wiele pracy.Pomiędzy skoczny­mi piosenka­mi, które puszczał DJ, dzieci udawały się na zapewniony przez rodz­iców poczęs­tunek. W klasie moż­na było zła­pać odd­ech, zre­gen­erować siły, opowiedzieć o swoich wraże­ni­ach doty­czą­cych balu i znów powró­cić na hol, aby móc się świet­nie baw­ić wraz ze swoi­mi nauczy­ciela­mi przy muzyce.Niestety czas tego wspani­ałego balu musi­ał się skończyć i dzieci z żalem opuszcza­ły kolorową salę balową. Takie wydarze­nie dało możli­wość dzieciom i ich wychowaw­com  na spędze­nie razem wol­nego cza­su w miłej atmos­ferze. Myślę, że mag­iczny wtorek przyniósł dzieciom wiele radoś­ci i pozostanie na dłużej w ich wspom­nieni­ach.Dzięku­je­my nauczy­cielom i wychowaw­com za zaan­gażowanie się w nasz bal oraz rodz­i­com za przy­go­towanie takich pięknych prze­brań karnawałowych.


Wstecz