BAL KARNAWAŁOWY KLAS I – III

SONY DSCDnia 16 stycz­nia 2018 roku na dol­nym holu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy klas I – III. Był to nie­zwy­kły wto­rek. Cały hol stał się bajecz­nym miej­scem — ude­ko­ro­wa­ny balo­na­mi, ser­pen­ty­na­mi, wstąż­ka­mi, łań­cu­cha­mi. Moż­na było tam poczuć szczyp­tę magii.
Na ten dzień z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ło wie­lu uczniów i już od dłuż­sze­go cza­su myśle­li nad pro­jek­ta­mi swo­ich prze­brań i two­rzy­li je wraz  z rodzi­ca­mi. Wśród tań­czą­cych dzie­ci moż­na było zauwa­żyć: pie­ski, koty, cza­row­ni­ce, księż­nicz­ki, ryce­rzy, super boha­te­rów, czar­no­księż­ni­ków, elfy, wróż­ki, posta­cie z gwiezd­nych wojen, jed­no­roż­ce, stra­ża­ków, poli­cjan­tów, kościo­tru­py i wie­le, wie­le innych. Prze­bra­nia dzie­ci były bar­dzo pomy­sło­we i cie­ka­we – widać, że rodzi­ce wło­ży­li w to wie­le pracy.Pomiędzy skocz­ny­mi pio­sen­ka­mi, któ­re pusz­czał DJ, dzie­ci uda­wa­ły się na zapew­nio­ny przez rodzi­ców poczę­stu­nek. W kla­sie moż­na było zła­pać oddech, zre­ge­ne­ro­wać siły, opo­wie­dzieć o swo­ich wra­że­niach doty­czą­cych balu i znów powró­cić na hol, aby móc się świet­nie bawić wraz ze swo­imi nauczy­cie­la­mi przy muzyce.Niestety czas tego wspa­nia­łe­go balu musiał się skoń­czyć i dzie­ci z żalem opusz­cza­ły kolo­ro­wą salę balo­wą. Takie wyda­rze­nie dało moż­li­wość dzie­ciom i ich wycho­waw­com  na spę­dze­nie razem wol­ne­go cza­su w miłej atmos­fe­rze. Myślę, że magicz­ny wto­rek przy­niósł dzie­ciom wie­le rado­ści i pozo­sta­nie na dłu­żej w ich wspo­mnie­niach.Dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom i wycho­waw­com za zaan­ga­żo­wa­nie się w nasz bal oraz rodzi­com za przy­go­to­wa­nie takich pięk­nych prze­brań karnawałowych.


Wstecz