Bal kar­nawałowy I‑III. Sty­czeń 2020

SONY DSCDnia 10.01.2020r. w naszej szkole odbył się bal kar­nawałowy klas I‑III. Hol, w którym odby­wał się bal zdo­biły kolorowe balony oraz ser­pen­tyny. Wys­trój ten wprowadz­ił nas w atmos­ferę zachę­ca­jącą do zabawy.
Dzieci zach­wycały swoi­mi piękny­mi stro­ja­mi przy­go­towany­mi przez rodz­iców. Na balu moż­na było zatańczyć m. in. z księżniczka­mi, wróżka­mi, motylka­mi, a także moż­na było spotkać polic­jan­tów, żołnierzy, kow­bo­jów oraz inne bar­wne posta­cie z bajek i kreskówek. Bal poprowadz­ił DJ, który zad­bał o to, aby wszyscy baw­ili się radośnie przy dźwiękach znanych prze­bo­jów. Na nasz bal przy­był także wspani­ały gość-Olaf ze znanej baj­ki „Kraina Lodu”. Olaf por­wał wszys­t­kich do tań­ca oraz poprowadz­ił nasz pociąg. Pełni pozy­ty­wnej energii tańczyliśmy w parach oraz kołach. Z uśmiechem śpiewal­iśmy tek­sty znanych hitów, klaszcząc oraz pod­skaku­jąc radośnie. Na balu mieliśmy również okazję zatańczyć układy taneczne wspól­nie z przed­staw­icielką Rady Rodz­iców. Dzięku­je­my rodz­i­com za pomoc w zor­ga­ni­zowa­niu balu oraz przy­go­towanie poczęs­tunku, dzię­ki które­mu uczniowie w prz­erwach mogli odpocząć i posil­ić się w miłej atmos­ferze. Nad całoś­cią czuwała Dyrekc­ja oraz wychowaw­czynie klas I‑III. Bal będziemy jeszcze dłu­go i miło wspom­i­nać, i nie może­my doczekać się kole­jnego za rok.


Wstecz