Bal kar­na­wa­ło­wy I‑III. Sty­czeń 2020

SONY DSCDnia 10.01.2020r. w naszej szko­le odbył się bal kar­na­wa­ło­wy klas I‑III. Hol, w któ­rym odby­wał się bal zdo­bi­ły kolo­ro­we balo­ny oraz ser­pen­ty­ny. Wystrój ten wpro­wa­dził nas w atmos­fe­rę zachę­ca­ją­cą do zabawy.
Dzie­ci zachwy­ca­ły swo­imi pięk­ny­mi stro­ja­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez rodzi­ców. Na balu moż­na było zatań­czyć m. in. z księż­nicz­ka­mi, wróż­ka­mi, motyl­ka­mi, a tak­że moż­na było spo­tkać poli­cjan­tów, żoł­nie­rzy, kow­bo­jów oraz inne barw­ne posta­cie z bajek i kre­skó­wek. Bal popro­wa­dził DJ, któ­ry zadbał o to, aby wszy­scy bawi­li się rado­śnie przy dźwię­kach zna­nych prze­bo­jów. Na nasz bal przy­był tak­że wspa­nia­ły gość-Olaf ze zna­nej baj­ki „Kra­ina Lodu”. Olaf porwał wszyst­kich do tań­ca oraz popro­wa­dził nasz pociąg. Peł­ni pozy­tyw­nej ener­gii tań­czy­li­śmy w parach oraz kołach. Z uśmie­chem śpie­wa­li­śmy tek­sty zna­nych hitów, klasz­cząc oraz pod­ska­ku­jąc rado­śnie. Na balu mie­li­śmy rów­nież oka­zję zatań­czyć ukła­dy tanecz­ne wspól­nie z przed­sta­wi­ciel­ką Rady Rodzi­ców. Dzię­ku­je­my rodzi­com za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu balu oraz przy­go­to­wa­nie poczę­stun­ku, dzię­ki któ­re­mu ucznio­wie w prze­rwach mogli odpo­cząć i posi­lić się w miłej atmos­fe­rze. Nad cało­ścią czu­wa­ła Dyrek­cja oraz wycho­waw­czy­nie klas I‑III. Bal będzie­my jesz­cze dłu­go i miło wspo­mi­nać, i nie może­my docze­kać się kolej­ne­go za rok.


Wstecz