Bal andrzej­ko­wy w gru­pie 4b

827 listo­pa­da był wyjąt­ko­wym dniem, gdyż odbył się dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci. Bal Andrzej­ko­wy. Przed­szko­la­ki wcie­li­ły się w baj­ko­we posta­cie, a nie­zwy­kła deko­ra­cja i rado­sna muzy­ka zachę­ca­ły do wspól­nej zaba­wy oraz tań­ców.Nie zabra­kło rów­nież andrzej­ko­wych wróżb i słod­kie­go poczę­stun­ku. Tego dnia wszyst­kim dopi­sy­wał bar­dzo dobry humor.


Wstecz