Bądź­my bez­piecz­ni w cza­sie ferii!

1W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo uczniów naszej szko­ły dnia 26 stycz­nia br. odbył się apel pro­fi­lak­tycz­ny, pod­czas któ­re­go ucznio­wie klas V, VI i VII przed­sta­wi­li zasa­dy bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia się w cza­sie ferii zimo­wych. Ucznio­wie za pomo­cą pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej „Bez­piecz­ne ferie zimo­we”, weso­łej pio­sen­ki, wier­szy i „Kodek­su bez­piecz­ne­go zacho­wa­nia w róż­nych sytu­acjach” przy­po­mnie­li wszyst­kim zasa­dy bez­piecz­ne­go spę­dza­nia zimo­we­go wypo­czyn­ku. Życzy­my wszyst­kim uda­nych ferii zimowych!


Wstecz