Awan­tu­ra o żabę

SONY DSC14 grud­nia 2017 r. przed­szko­la­ki oraz dzie­ci z klas I- III obej­rza­ły spek­takl pro­fi­lak­tycz­ny pt: „Awan­tu­ra o żabę” w wyko­na­niu akto­rów  Teatru Kur­ty­na z Kra­ko­wa. Spek­takl „Awan­tu­ra o żabę” to uro­cza opo­wieść o pożyt­kach pły­ną­cych z pra­co­wi­to­ści, dobre­go zacho­wa­nia, akcep­ta­cji i sza­cun­ku do innych. To też wyraź­na prze­stro­ga przed tym, aby uni­kać leni­stwa, próż­no­ści, samo­lub­stwa, agre­sji i kłó­tli­wo­ści. Przed­sta­wie­nie „Awan­tu­ra o żabę” to zabaw­na, a zara­zem wzru­sza­ją­ca opo­wieść o sta­wa­niu się dobrym i odpo­wie­dzial­nym. Dzie­ci pod­czas oglą­da­nia spek­ta­klu były zachwy­co­ne i zacie­ka­wio­ne. Malu­chy z uwa­gą oglą­da­ły przy­go­dy żaby Kle­men­ty­ny i jej dro­gi do bycia dobrą. Prze­kaz dla dzie­ci był bar­dzo czy­tel­ny, dzię­ki cze­mu dowie­dzia­ły się jak waż­na jest pra­co­wi­tość, sza­cu­nek do ludzi, posłu­szeń­stwo wobec opie­ku­nów i osób star­szych. Mogły rów­nież prze­ko­nać się, że nie war­to być samo­lub­nym, próż­nym i zaro­zu­mia­łym, a potrze­ba akcep­ta­cji i bycia w gru­pie jest bar­dzo waż­na w życiu każ­de­go człowieka.


Wstecz