Awan­tu­ra o żabę

SONY DSC14 grud­nia 2017 r. przed­szko­la­ki oraz dzieci z klas I- III obe­jrza­ły spek­takl pro­fi­lak­ty­czny pt: „Awan­tu­ra o żabę” w wyko­na­niu aktorów  Teatru Kur­ty­na z Krakowa. Spek­takl „Awan­tu­ra o żabę” to urocza opowieść o pożytkach płyną­cych z pra­cow­itoś­ci, dobrego zachowa­nia, akcep­tacji i sza­cunku do innych. To też wyraź­na prze­stro­ga przed tym, aby unikać lenist­wa, próżnoś­ci, samol­ub­st­wa, agresji i kłótli­woś­ci. Przed­staw­ie­nie „Awan­tu­ra o żabę” to zabaw­na, a zarazem wzrusza­ją­ca opowieść o stawa­niu się dobrym i odpowiedzial­nym. Dzieci pod­czas oglą­da­nia spek­tak­lu były zach­wycone i zaciekaw­ione. Maluchy z uwagą oglą­dały przy­gody żaby Kle­men­tyny i jej dro­gi do bycia dobrą. Przekaz dla dzieci był bard­zo czytel­ny, dzię­ki czemu dowiedzi­ały się jak waż­na jest pra­cow­itość, sza­cunek do ludzi, posłuszeńst­wo wobec opiekunów i osób starszych. Mogły również przekon­ać się, że nie warto być samol­ub­nym, próżnym i zarozu­mi­ałym, a potrze­ba akcep­tacji i bycia w grupie jest bard­zo waż­na w życiu każdego człowieka.


Wstecz