Awans naszych uczniów do finału

davTro­je naszych repre­zen­tan­tów wzię­ło udział w eli­mi­na­cjach woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”, któ­ry odbył się 19 mar­ca 2018 r. w SP nr 39  w Gdań­sku.. Do tur­nie­ju przy­stą­pi­ło 55 uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych. Dosko­na­le spi­sa­li się w nim nasi ucznio­wie: Michał Kle­in VI c, Aga­ta Szur VI c oraz Sta­ni­sław Loew­nau VI e. Do fina­łu awan­so­wa­ło tyl­ko 11 uczniów. Miło nam poin­for­mo­wać, iż fina­li­sta­mi zosta­li rów­nież: Michał i Aga­ta. Tuż za naj­lep­szy­mi upla­so­wał się Sta­ni­sław, zaj­mu­jąc 12 loka­tę. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my uda­ne­go wystę­pu w fina­le, któ­ry odbę­dzie się już 23 kwiet­nia w Gdańsku!

Wstecz