Awans naszych uczniów do finału

davTro­je naszych reprezen­tan­tów wzięło udzi­ał w elim­i­nac­jach wojew­ódzkiego konkur­su his­to­rycznego „Mała Olimpia­da His­torii Pol­s­ki”, który odbył się 19 mar­ca 2018 r. w SP nr 39  w Gdańsku.. Do turnieju przys­tąpiło 55 uczniów ze szkół pod­sta­wowych. Doskonale spisali się w nim nasi uczniowie: Michał Klein VI c, Aga­ta Szur VI c oraz Stanisław Loew­nau VI e. Do finału awan­sowało tylko 11 uczniów. Miło nam poin­for­mować, iż final­is­ta­mi zostali również: Michał i Aga­ta. Tuż za najlep­szy­mi upla­sował się Stanisław, zaj­mu­jąc 12 lokatę. Grat­u­lu­je­my i życzymy udanego wys­tępu w finale, który odbędzie się już 23 kwiet­nia w Gdańsku!

Wstecz