Apel „Bez­piecz­ne waka­cje” w “Sta­rej Szkole”

1Dnia 23.06.2022 r. odby­ło się przed­sta­wie­nie pt. „Bez­piecz­ne waka­cje” przy­go­to­wa­ne przez przed­szko­la­ki gru­py Jeży­ki. Celem było pozna­nie zasad bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku pod­czas waka­cji. Mali akto­rzy z zaan­ga­żo­wa­niem pre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne i recytatorskie.
Przed­szko­la­ki podzi­wia­ły przed­sta­wie­nie z dużą cie­ka­wo­ścią. Nagro­dzi­ły występ Jeży­ków ogrom­ny­mi bra­wa­mi. Zapra­sza­my do obej­rze­nia zdjęć!


Wstecz