Apel „Bez­pieczne wakac­je” w “Starej Szkole”

1Dnia 23.06.2022 r. odbyło się przed­staw­ie­nie pt. „Bez­pieczne wakac­je” przy­go­towane przez przed­szko­la­ki grupy Jeży­ki. Celem było poz­nanie zasad bez­piecznego wypoczynku pod­czas wakacji. Mali aktorzy z zaan­gażowaniem prezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci wokalne i recytatorskie.
Przed­szko­la­ki podzi­wiały przed­staw­ie­nie z dużą cieka­woś­cią. Nagrodz­iły wys­tęp Jeżyków ogrom­ny­mi brawa­mi. Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć!


Wstecz