Andrzej­ko­we wróżby

IMG_463230 listo­pa­da 2020 r. w gru­pie OP5A, OP6B i OP6B odby­ły się andrzej­ki. Tego dnia dzie­ci odwie­dzi­ła wróż­ka, któ­ra opo­wie­dzia­ła o zwy­cza­jach andrzej­ko­wych oraz wytłu­ma­czy­ła dzie­ciom, że wróż­by to zaba­wa i nale­ży trak­to­wać je z przy­mru­że­niem oka.
Panie wycho­waw­czy­nie przy­go­to­wa­ły dla dzie­ci wróż­by andrzej­ko­we, dzię­ki któ­rym dzie­ci dowie­dzia­ły się kim zosta­ną w przy­szło­ści, co miłe­go spo­tka je w przy­szłym roku. Dzie­ci wró­ży­ły z butów, prze­bi­ja­ły ser­dusz­ka z imio­na­mi, lały wosk. Wróż­by prze­pla­ta­ne były tań­ca­mi oraz zaba­wa­mi przy skocz­nej muzy­ce. Dzień ten przy­niósł wszyst­kim dzie­ciom mnó­stwo zaba­wy i radości.


Wstecz