Andrzej­ki w gru­pie OP 6A

“Hokus-pokus, cza­ry-mary, niech się speł­nia­ją andrzej­ko­we czary”.

1 30 listo­pa­da w gru­pie OP 6A odby­ła się Zaba­wa Andrzej­ko­wa. Wła­śnie w tym dniu dzie­ci z gru­py Psz­czół­ki mia­ły oka­zję prze­nieść się w magicz­ny świat wróżb i zabaw zwią­za­nych z andrzej­ko­wą tra­dy­cją. Wszyst­kie przed­szko­la­ki z wiel­ką rado­ścią wypo­wia­da­ły andrzej­ko­we zaklę­cia i bra­ły udział w licz­nych wróżbach.
Swo­ją przy­szłość odkry­wa­ły losu­jąc przed­mio­ty, któ­re prze­po­wia­da­ły w jakim zawo­dzie będą pra­co­wa­ły kie­dy doro­sną, wró­ży­ły ukła­da­jąc buty, wybie­ra­ły ser­dusz­ka z imio­na­mi. Pod czuj­nym okiem nauczy­cie­la zor­ga­ni­zo­wa­no naj­bar­dziej zna­ny andrzej­ko­wy spo­sób prze­po­wia­da­nia przy­szło­ści- lanie wosku. Każ­de dziec­ko mia­ła nie lada zada­nie, by spró­bo­wać odczy­tać swo­ją przy­szłość z powsta­łej brył­ki wosku. Ten magicz­ny dzień wróżb i cza­rów bar­dzo się spodo­bał dzie­ciom szcze­gól­nie, że tra­dy­cyj­nie mia­ły rów­nież zaba­wę przy dźwię­kach weso­łej muzy­ki i słod­ki poczęstunek. 


Wstecz