Andrze­j­ki w grupie OP 6A

“Hokus-pokus, czary-mary, niech się speł­ni­a­ją andrze­jkowe czary”.

1 30 listopa­da w grupie OP 6A odbyła się Zabawa Andrze­jkowa. Właśnie w tym dniu dzieci z grupy Pszczół­ki miały okazję prze­nieść się w mag­iczny świat wróżb i zabaw związanych z andrze­jkową trady­cją. Wszys­tkie przed­szko­la­ki z wielką radoś­cią wypowiadały andrze­jkowe zak­lę­cia i brały udzi­ał w licznych wróżbach.
Swo­ją przyszłość odkry­wały losu­jąc przed­mio­ty, które przepowiadały w jakim zawodzie będą pra­cow­ały kiedy doros­ną, wróżyły układa­jąc buty, wybier­ały ser­dusz­ka z imion­a­mi. Pod czu­jnym okiem nauczy­ciela zor­ga­ni­zowano najbardziej znany andrze­jkowy sposób przepowiada­nia przyszłoś­ci- lanie wosku. Każde dziecko miała nie lada zadanie, by spróbować odczy­tać swo­ją przyszłość z pow­stałej brył­ki wosku. Ten mag­iczny dzień wróżb i czarów bard­zo się spodobał dzieciom szczegól­nie, że trady­cyjnie miały również zabawę przy dźwiękach wesołej muzy­ki i słod­ki poczęstunek. 


Wstecz