Andrze­j­ki w bibliotece!

SONY DSC30 listopa­da bib­liote­ka szkol­na  zaprosiła klasy drugie na andrze­j­ki do biblioteki.W gabinecie wróżb posłuchal­iśmy opowiada­nia z książ­ki pt „Niezwykłe przy­gody dziesię­ciu skar­petek” J .Bednarek, o skar­petce pier­wszej, która marzyła o wielkiej sław­ie, spełniła swo­je prag­nie­nie i została gwiazdą seri­alu telewizyjnego.
Następ­nie próbowal­iśmy poz­nać włas­ną przyszłość- odczy­ty­wal­iśmy mowę kwiatów, znacze­nie kolorów czy wresz­cie losowal­iśmy skar­petkę z wróżbą. Wspól­ny czas minął bard­zo przy­jem­nie. Na zakończe­nie uczniowie doma­lowywali wąsy czarne­mu kotu, określa­jąc jak podobały się im zajęcia.…Kot z sum­i­asty­mi wąsiska­mi uśmiecha się ter­az do czytel­ników odwiedza­ją­cych szkol­ną bibliotekę.

Wstecz