Andrzej­ki w bibliotece!

SONY DSC30 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na  zapro­si­ła kla­sy dru­gie na andrzej­ki do biblioteki.W gabi­ne­cie wróżb posłu­cha­li­śmy opo­wia­da­nia z książ­ki pt „Nie­zwy­kłe przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek” J .Bed­na­rek, o skar­pet­ce pierw­szej, któ­ra marzy­ła o wiel­kiej sła­wie, speł­ni­ła swo­je pra­gnie­nie i zosta­ła gwiaz­dą seria­lu telewizyjnego.
Następ­nie pró­bo­wa­li­śmy poznać wła­sną przy­szłość- odczy­ty­wa­li­śmy mowę kwia­tów, zna­cze­nie kolo­rów czy wresz­cie loso­wa­li­śmy skar­pet­kę z wróż­bą. Wspól­ny czas minął bar­dzo przy­jem­nie. Na zakoń­cze­nie ucznio­wie doma­lo­wy­wa­li wąsy czar­ne­mu kotu, okre­śla­jąc jak podo­ba­ły się im zajęcia.…Kot z sumia­sty­mi wąsi­ska­mi uśmie­cha się teraz do czy­tel­ni­ków odwie­dza­ją­cych szkol­ną bibliotekę.

Wstecz