Andrzej­ki 2019

1Andrzej­ki to ostat­nia chwi­la do zaba­wy tuż przed nad­cho­dzą­cym adwen­tem. Z tej oka­zji 26 listo­pa­da w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa. Ulu­bio­na muzy­ka uczniów i deko­ra­cje spra­wi­ły, że wszy­scy poczu­li tę nie­zwy­kłą atmos­fe­rę i cudow­nie się bawili.
Na dys­ko­te­ce andrzej­ko­wej oczy­wi­ście nie zabra­kło wspól­nych zabaw przy­go­to­wa­nych przez DJ‑a m.in.: pociąg, maka­re­na itp., oraz tra­dy­cyj­nych wróżb prze­pro­wa­dzo­nych przez Samo­rząd Uczniow­ski. Spe­cjal­nie na tę oka­zję, uczen­ni­ce z kół­ka pla­stycz­ne­go, przy­go­to­wa­ły foto ram­kę z ozdob­ny­mi gadże­ta­mi, aby każ­dy miał moż­li­wość wyko­na­nia wyjąt­ko­we­go zdję­cia na pamiąt­kę. Wszy­scy wspa­nia­le się bawi­li i mają miłe wspomnienia.


Wstecz