Andrze­j­ki 2019

1Andrze­j­ki to ostat­nia chwila do zabawy tuż przed nad­chodzą­cym adwen­tem. Z tej okazji 26 listopa­da w naszej szkole odbyła się dyskote­ka andrze­jkowa. Ulu­biona muzy­ka uczniów i deko­rac­je spraw­iły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmos­ferę i cud­own­ie się bawili.
Na dyskotece andrze­jkowej oczy­wiś­cie nie zabrakło wspól­nych zabaw przy­go­towanych przez DJ‑a m.in.: pociąg, makare­na itp., oraz trady­cyjnych wróżb przeprowad­zonych przez Samorząd Uczniows­ki. Spec­jal­nie na tę okazję, uczen­nice z kół­ka plas­ty­cznego, przy­go­towały foto ramkę z ozdob­ny­mi gadże­ta­mi, aby każdy miał możli­wość wyko­na­nia wyjątkowego zdję­cia na pamiątkę. Wszyscy wspaniale się baw­ili i mają miłe wspomnienia.


Wstecz