Andrze­j­ki 2018

SONY DSCW 28 listopa­da 2018 r. w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 w Luzinie odbyła się dyskote­ka andrze­jkowa dla klas IV-VI. Przy dźwiękach pop­u­larnych piosenek rozpoczęła się część tanecz­na, pod­czas której każdy z przy­byłych uczest­ników mógł się wykazać swoi­mi umiejęt­noś­ci­a­mi. Odbyły się trady­cyjne andrze­jkowe zabawy, dziew­czę­ta i chłop­cy próbowali odgad­nąć jaki czeka ich los, kto zostanie pilotem szy­bow­ca, a kto będzie podróżował dookoła świa­ta i zbier­ał znacz­ki. Zabawa uczniów była kul­tur­al­na i rados­na, wyborni tancerze prezen­towali swo­je umiejęt­noś­ci. Dzięku­je­my nauczy­cielom, którzy przy­go­towali zaplecze muzy­czne, a także spra­wowali opiekę pod­czas dyskoteki


Wstecz