Andrzej­ki 2018

SONY DSCW 28 listo­pa­da 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach popu­lar­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się część tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się wyka­zać swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi. Odby­ły się tra­dy­cyj­ne andrzej­ko­we zaba­wy, dziew­czę­ta i chłop­cy pró­bo­wa­li odgad­nąć jaki cze­ka ich los, kto zosta­nie pilo­tem szy­bow­ca, a kto będzie podró­żo­wał dooko­ła świa­ta i zbie­rał znacz­ki. Zaba­wa uczniów była kul­tu­ral­na i rado­sna, wybor­ni tan­ce­rze pre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści. Dzię­ku­je­my nauczy­cie­lom, któ­rzy przy­go­to­wa­li zaple­cze muzycz­ne, a tak­że spra­wo­wa­li opie­kę pod­czas dyskoteki


Wstecz