Alfa­bet logopedyczny 

1W roku szkol­nym 2023/2024 kil­ko­ro dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych pod opie­ką pań Karo­li­ny Mach i Wero­ni­ki Engel­brecht wzię­ło udział w Ogól­no­pol­skim Pro­jek­cie Edu­ka­cyj­nym „Alfa­bet Logo­pe­dycz­ny”.  Głów­nym celem pro­jek­tu było dba­nie o wła­ści­wą sty­mu­la­cję roz­wo­ju mowy oraz wdra­ża­nie pro­fi­lak­ty­ki logopedycznej.
Dzię­ki wyko­ny­wa­nym zada­niom u dzie­ci pod­nio­sła się spraw­ność apa­ra­tu arty­ku­la­cyj­ne­go, uspraw­nio­no apa­rat odde­cho­wy, posze­rzo­no słow­nic­two czyn­ne i bier­ne, ćwi­czo­no umie­jęt­ność rozu­mie­nia, uwa­gi słu­cho­wej oraz kon­cen­tra­cji na wyko­ny­wa­nym zada­niu, roz­wi­nię­to słuch fone­ma­tycz­ny, poczu­cie ryt­mu, pod­nie­sio­no spraw­ność w zakre­sie moto­ry­ki, udo­sko­na­lo­no per­cep­cję i pamięć słu­cho­wą, ukształ­to­wa­no wraż­li­wość słu­cho­wą. Wszyst­kie pro­po­no­wa­ne ćwi­cze­nia były reali­zo­wa­ne przez przed­szko­la­ków z zain­te­re­so­wa­niem i dużym zaangażowaniem.


Wstecz