Akwa­rium-kre­atyw­ne zaję­cia zintegrowane

20220509_194132W ponie­dzia­łek 9 maja 2022 roku ucznio­wie kla­sy Id pra­co­wa­li meto­dą warsz­ta­to­wą, two­rząc trój­wy­mia­ro­we akwa­ria. Zada­niem dzie­ci było przy­go­to­wa­nie zwie­rząt wod­nych: poko­lo­ro­wa­nie, wycię­cie po kon­tu­rze. Każ­dy uczeń następ­nie okle­jał przy­go­to­wa­ne pudeł­ko tak, aby stwo­rzyć wod­ne tło oraz piasz­czy­ste dno. W tym celu uży­to dzie­ci uży­wa­ły nie­bie­skiej i zie­lo­nej bibu­ły oraz ele­men­tów, któ­re przy­nio­sły z domu: kamycz­ki, muszel­ki, ceki­ny, piórka.
Powsta­ły pięk­ne akwa­ria wod­ne, w któ­rych zamiesz­ka­ły egzo­tycz­ne zwie­rzę­ta: ryby, ośmior­ni­ce, śli­ma­ki, koni­ki mor­skie. Pra­ca dzie­ci wyma­ga­ła od nich pla­no­wa­nia pra­cy, pro­jek­to­wa­nia prze­strze­ni akwa­rium. Nie­zwy­kle cie­ka­we było spo­strze­że­nie per­spek­ty­wy przez uczniów. Zaję­cia bar­dzo się podo­ba­ły. Wszyst­kie akwa­ria powę­dro­wa­ły do domów ich twórców.


Wstecz