Akwar­i­um-kreaty­wne zaję­cia zintegrowane

20220509_194132W poniedzi­ałek 9 maja 2022 roku uczniowie klasy Id pra­cow­ali metodą warsz­ta­tową, tworząc trójwymi­arowe akwaria. Zadaniem dzieci było przy­go­towanie zwierząt wod­nych: pokolorowanie, wycię­cie po kon­turze. Każdy uczeń następ­nie okle­jał przy­go­towane pudełko tak, aby stworzyć wodne tło oraz piaszczyste dno. W tym celu uży­to dzieci uży­wały niebieskiej i zielonej bibuły oraz ele­men­tów, które przyniosły z domu: kamy­cz­ki, muszel­ki, cekiny, piórka.
Pow­stały piękne akwaria wodne, w których zamieszkały egzo­ty­czne zwierzę­ta: ryby, ośmior­nice, śli­ma­ki, koni­ki morskie. Pra­ca dzieci wyma­gała od nich planowa­nia pra­cy, pro­jek­towa­nia przestrzeni akwar­i­um. Niezwyk­le ciekawe było spostrzeże­nie per­spek­ty­wy przez uczniów. Zaję­cia bard­zo się podobały. Wszys­tkie akwaria powędrowały do domów ich twórców.


Wstecz