Aga­ta z Micha­łem bli­sko podium

dav23 kwiet­nia 2018 r. w SP nr 39 w Gdań­sku odbył się finał woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”. Zawo­dy skła­da­ły się z III eta­pów. Pierw­szy wyło­nił trój­kę repre­zen­tan­tów naszej szko­ły: Aga­ta Szur, Michał Kle­in i Sta­ni­sław Loew­nau. Dru­gi — to pół­fi­nał, do któ­re­go przy­stą­pi­ło 53 uczniów ze szkół woje­wódz­twa pomor­skie­go. Zgod­nie z regu­la­mi­nem do fina­łu Olim­pia­dy awan­so­wa­ła naj­lep­sza 10 „histo­ry­ków”. Wśród nich zna­leź­li się Aga­ta z Micha­łem. Duet uczniów naszej szko­ły spi­sał się w nim bar­dzo dobrze zaj­mu­jąc miej­sca tuż za podium-IV i V. Gra­tu­lu­je­my uda­ne­go wyni­ku i życzy­my dal­szych suk­ce­sów edukacyjnych!


Wstecz