Aga­ta z Michałem blisko podium

dav23 kwiet­nia 2018 r. w SP nr 39 w Gdańsku odbył się finał wojew­ódzkiego konkur­su his­to­rycznego „Mała Olimpia­da His­torii Pol­s­ki”. Zawody składały się z III etapów. Pier­wszy wyłonił trójkę reprezen­tan­tów naszej szkoły: Aga­ta Szur, Michał Klein i Stanisław Loew­nau. Dru­gi — to pół­fi­nał, do którego przys­tąpiło 53 uczniów ze szkół wojew­ództ­wa pomorskiego. Zgod­nie z reg­u­laminem do finału Olimpiady awan­sowała najlep­sza 10 „his­to­ryków”. Wśród nich znaleźli się Aga­ta z Michałem. Duet uczniów naszej szkoły spisał się w nim bard­zo dobrze zaj­mu­jąc miejs­ca tuż za podi­um-IV i V. Grat­u­lu­je­my udanego wyniku i życzymy dal­szych sukcesów edukacyjnych!


Wstecz