Adam Chmielows­ki człowiek czynu, myśli i obrazu

20171214_161212Pod takim hasłem dnia 14 grud­nia, uczniowie z Koła Przy­jaciół Bib­liote­ki przy­go­towali w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego wys­tawę poświę­coną postaci wybit­nego Pola­ka, patri­o­ty, społeczni­ka oraz artysty- malarza Adama Chmielowskiego, będącego jed­nym z patronów kończącego się roku 2017.Jed­na z myśli Chmielowskiego mówią­ca: ”Człowiek musi być dobry jak chleb” niech stanie się dro­gowskazem i obudzi głęboką wrażli­wość na krzy­wdę drugiego człowieka w chwili kiedy z nadzieją będziemy wchodz­ić w nowy rok 2018. Serdecznie zaprasza­my do zapoz­na­nia się z przy­go­towaną ekspozycją.


Wstecz