Adam Chmie­low­ski czło­wiek czy­nu, myśli i obrazu

20171214_161212Pod takim hasłem dnia 14 grud­nia, ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki przy­go­to­wa­li w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go wysta­wę poświę­co­ną posta­ci wybit­ne­go Pola­ka, patrio­ty, spo­łecz­ni­ka oraz arty­sty- mala­rza Ada­ma Chmie­low­skie­go, będą­ce­go jed­nym z patro­nów koń­czą­ce­go się roku 2017.Jed­na z myśli Chmie­low­skie­go mówią­ca: ”Czło­wiek musi być dobry jak chleb” niech sta­nie się dro­go­wska­zem i obu­dzi głę­bo­ką wraż­li­wość na krzyw­dę dru­gie­go czło­wie­ka w chwi­li kie­dy z nadzie­ją będzie­my wcho­dzić w nowy rok 2018. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z przy­go­to­wa­ną ekspozycją.


Wstecz