100 roczni­ca powro­tu Luz­i­na do Polski

19 lutego 1920 r., do Luz­i­na wkroczyły wojs­ka Fron­tu Pomorskiego, który­mi dowodz­ił gen­er­ał Józef Haller. Nasi mieszkań­cy przy­witali wojsko pol­skie z należy­ty­mi honorami.
W końcu, od wielu pokoleń nikt nie widzi­ał pol­skiego żołnierza! Na całych Kaszubach budowano bramy pow­italne, gra­no na instru­men­tach, śpiewano pieśni, odpraw­iano nabożeńst­wa. Podob­nie było w Luzinie, radość, wzrusze­nie i łzy. Pomorze wracało tam, gdzie jest jego miejsce, czyli w  granice Rzeczy­pospo­litej. Zgod­nie z przyję­ty­mi postanowieni­a­mi trak­tatu wer­sal­skiego,  polscy żołnierze zaj­mowali na Pomorzu miejs­cowość po miejs­cowoś­ci bez więk­szych incy­den­tów. Sto lat od tam­tych wydarzeń mieszkań­cy Luz­i­na postanow­ili w sposób, równie uroczysty, jak ich przod­kowie ucz­cić ten pamięt­ny dzień. W niedzielę odbył się uroczysty prze­marsz ułanów przez wieś, od cmen­tarza, ulicą Ofi­ar Stut­tho­fu, ulicą Koś­ciel­ną na plac parafi­al­ny. O godz. 10.30 rozpoczęła się uroczys­ta msza świę­ta przy akom­pa­ni­a­men­cie orkiestry dętej. Obec­ny na niej był również Poczet Sztan­darowy naszej szkoły. W ten sposób ucz­cil­iśmy pamięć tych wszys­t­kich, którzy odd­ali swe życie za ojczyznę, wal­czyli za nią i ponosili ofi­ary. Po mszy parafi­an­ie udali się złożyć hołd ks. L Machalewskiemu, uczest­nikowi pamięt­nych wydarzeń z 1920 roku. Dzięku­je­my, że może­my żyć, pra­cow­ać i uczyć się w niepodległej Polsce!


Wstecz