Inau­gu­rac­ja roku szkol­nego 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopiero 4 wrześ­nia polscy uczniowie powró­cili w szkolne mury. Po dwóch miesią­cach wakacji, które będą  na pewno kojarzyły się z bard­zo kapryśną pogodą, udali się na mszę świętą do koś­cioła pw. św. Wawrzyńca.

O godzinie 9:00 w budynku szkoły uroczystym odśpiewaniem hym­nu państ­wowego zain­au­gurowano rok szkol­ny 2017/2018. Głos zabrał dyrek­tor Dar­iusz Romp­ca, który pow­itał wój­ta Gminy Luzi­no — Jarosława Wejer, zastępczynię prze­wod­niczącej Rady Rodz­iców – Ewę Baruch, pozostałych rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików szkoły oraz najbardziej gorą­co uczniów. Przed­szko­la­ki oraz uczniowie klas pier­wszych zostali obdarowani liza­ka­mi ufun­dowany­mi przez Radę Rodziców.

Dyrek­tor szkoły poin­for­mował, że pod­czas wakacji wyre­mon­towano zaplecza sali gim­nasty­cznej szat­nie i prze­bier­al­nie, pozyskano jed­no nowe pomieszcze­nie, w którym zostanie zamon­towana jed­na z dwóch odnowionych pra­cowni językowych.
Wójt Jarosław Wejer zapewnił, że Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie jest bard­zo dobrze przy­go­towana do zmi­an związanych z refor­mą oświaty. Poin­for­mował również o rozpoczę­ciu budowy sali gim­nasty­cznej jeszcze w tym roku.
Na zakończe­nie wójt Jarosław Wejer oraz z‑ca prze­wod­niczącej Rady Rodz­iców Ewa Baruch złożyli całej społecznoś­ci szkol­nej najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku szkolnego.
Po uroczys­toś­ci uczniowie udali się na spotka­nia z wychowaw­ca­mi.  Zarówno uczniowie, jak i nauczy­ciele mimo niesprzy­ja­jącej aury pow­itali nowy rok szkol­ny z uśmiechem.

Wstecz