Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopie­ro 4 wrze­śnia pol­scy ucznio­wie powró­ci­li w szkol­ne mury. Po dwóch mie­sią­cach waka­cji, któ­re będą  na pew­no koja­rzy­ły się z bar­dzo kapry­śną pogo­dą, uda­li się na mszę świę­tą do kościo­ła pw. św. Wawrzyńca.

O godzi­nie 9:00 w budyn­ku szko­ły uro­czy­stym odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go zain­au­gu­ro­wa­no rok szkol­ny 2017/2018. Głos zabrał dyrek­tor Dariusz Romp­ca, któ­ry powi­tał wój­ta Gmi­ny Luzi­no — Jaro­sła­wa Wejer, zastęp­czy­nię prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców – Ewę Baruch, pozo­sta­łych rodzi­ców, nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków szko­ły oraz naj­bar­dziej gorą­co uczniów. Przed­szko­la­ki oraz ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li obda­ro­wa­ni liza­ka­mi ufun­do­wa­ny­mi przez Radę Rodziców.

Dyrek­tor szko­ły poin­for­mo­wał, że pod­czas waka­cji wyre­mon­to­wa­no zaple­cza sali gim­na­stycz­nej szat­nie i prze­bie­ral­nie, pozy­ska­no jed­no nowe pomiesz­cze­nie, w któ­rym zosta­nie zamon­to­wa­na jed­na z dwóch odno­wio­nych pra­cow­ni językowych.
Wójt Jaro­sław Wejer zapew­nił, że Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie jest bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­na do zmian zwią­za­nych z refor­mą oświa­ty. Poin­for­mo­wał rów­nież o roz­po­czę­ciu budo­wy sali gim­na­stycz­nej jesz­cze w tym roku.
Na zakoń­cze­nie wójt Jaro­sław Wejer oraz z‑ca prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców Ewa Baruch zło­ży­li całej spo­łecz­no­ści szkol­nej naj­ser­decz­niej­sze życze­nia z oka­zji nowe­go roku szkolnego.
Po uro­czy­sto­ści ucznio­wie uda­li się na spo­tka­nia z wycho­waw­ca­mi.  Zarów­no ucznio­wie, jak i nauczy­cie­le mimo nie­sprzy­ja­ją­cej aury powi­ta­li nowy rok szkol­ny z uśmiechem.

Wstecz