4a, 4b, 4c i 5c na lek­cji w kinie

1Ucznio­wie klas 4a, 4b, 4c oraz 5 c wzię­li udział w “Lek­cji w kinie” w Mul­ti­ki­nie w Rumi. Pro­wa­dzą­cy w bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób zapo­znał uczniów z gatun­ka­mi fil­mo­wy­mi. Potra­fi­li póź­niej roz­po­znać poszcze­gól­ne gatun­ki, oglą­da­jąc przy­kła­do­we frag­men­ty fil­mów na kino­wym ekranie.
Następ­nie odby­ła się pro­jek­cja fil­mu “Przy­go­dy małe­go Remie­go”, któ­ry wywo­łał dużo śmie­chu, ale też i łez wzru­sze­nia. Czwar­to­kla­si­ści i pią­to­kla­si­ści po dniu peł­nym wra­żeń z uśmie­cha­mi wró­ci­li do Luzi­na. Opie­ku­na­mi byli wycho­waw­cy klas: pani Joan­na Siko­ra, pan Marian Mie­lew­czyk, pani Domi­ni­ka Lebiec­ka, pani Wan­da Tam­bel­li oraz pani Wero­ni­ka Pobłocka.


Wstecz