4 maja to Między­nar­o­dowy Dzień Strażaka

1Dzień ten został poświę­cony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia. W podz­iękowa­niu za pomoc i ratunek, jaki nam ofi­aru­ją. Od wielu lat w tym cza­sie odwiedza­my Ochot­niczą Straż Pożarną w Luzinie. Spotka­nia te zawsze uświadami­ały dzieciom, jak trud­na i odpowiedzial­na jest pra­ca straża­ka. W tym roku wszys­tko odbyło się inaczej.

 

 

 

Nasze przed­szko­la­ki otrzy­mały od swoich wychowaw­czyń prezen­tację, z którą zapoz­nały się razem z rodzi­ca­mi. Dzieci dowiedzi­ały się, że poza akc­ja­mi gaszenia pożarów straża­cy jeżdżą do wypad­ków dro­gowych i poma­ga­ją poszkodowanym. Udziela­ją również pomo­cy w katas­tro­fach i klęskach żywiołowych oraz ratu­ją ludzi, gdy zagraża im niebez­pieczeńst­wo. Częs­to naraża­ją własne życie, by ratować innych oraz, że niejed­nokrot­nie poma­ga­ją zwierzę­tom. Nasze przed­szko­la­ki wiedzą, że straża­cy muszą być odważni, sil­ni, wys­portowani, że dużo ćwiczą i zdrowo się odży­wia­ją. W podz­iękowa­niu strażakom, dzieci ze wszys­t­kich grup odd­zi­ałów przed­szkol­nych wykon­ały prace plas­ty­czne i tech­niczne. Gale­ria zdjęć jest naprawdę imponu­ją­ca, a wszys­tkie prace są piękne.


Wstecz