Egza­min klas 1–3 z języ­ka angielskiego

1W naszej szko­le odbył się spraw­dzian kom­pe­ten­cji z języ­ka angiel­skie­go. Do egza­mi­nu przy­stą­pi­li ucznio­wie klas I, II oraz III. Zmie­rzy­li się z zada­nia­mi spraw­dza­ją­cy­mi umie­jęt­no­ści słu­cha­nia, czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem oraz pisa­nia. O wyni­kach testów zosta­ną powia­do­mie­ni w naj­bliż­szym tygo­dniu ucznio­wie i ich rodzice.


Wstecz