Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angielskiego

1Tego­rocz­na edy­cja Gmin­ne­go Kon­kur­su Języ­ka Angiel­skie­go odby­ła się 17 kwiet­nia 2024 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło pię­cio­ro uczniów–Bartosz Sło­wi z kla­sy 4a, Tymon For­me­la z kla­sy 5b, Oli­wia Ołda­kow­ska z kla­sy 6a, Oli­wia Richert z kla­sy 7a i Dawid Bacław­ski z kla­sy 8a. Tro­je z nich, po dogryw­ce, upla­so­wa­ło się odpo­wied­nio na dru­gich i trze­cich miejscach.
Tymon For­me­la zajął dru­gie miej­sce spo­śród repre­zen­tan­tów klas pią­tych, Oli­wia Ołda­kow­ska zaję­ła trze­cie miej­sce wśród uczniów klas szó­stych, a Oli­wia Richert wywal­czy­ła dru­gie miej­sce na pozio­mie klas siód­mych. Wszyst­kim uczest­ni­kom ser­decz­nie gratulujemy


Wstecz