Inno­wa­cyj­ny spo­sób nauki języ­ka angiel­skie­go w Przed­szko­lu nr 2 w Luzinie

20220909_150712Dzie­ci z Przed­szko­la nr 2 w Zespo­le Szkol­no-Przed­szkol­nym w Luzi­nie mogą w inno­wa­cyj­ny spo­sób uczyć się języ­ka angiel­skie­go. Przed­szko­le zosta­ło wypo­sa­żo­ne w inte­rak­tyw­ny moni­tor doty­ko­wy oraz pomo­ce nauko­we potrzeb­ne do nowo­cze­snej nauki języ­ka angiel­skie­go. Pro­jekt zre­ali­zo­wa­no w ramach pro­gra­mu „WzMOC­nij swo­je oto­cze­nie” zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Pol­skie Sie­ci Elektroenergetyczne. 
Dzie­ci ze wszyst­kich oddzia­łów przed­szkol­nych zaczę­ły naukę języ­ka angiel­skie­go z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych i cie­ka­wych kart pra­cy. Nauczy­cie­le wyko­rzy­stu­ją w codzien­nej nauce inte­rak­tyw­ny moni­tor doty­ko­wy, któ­ry pozwa­la korzy­stać z mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w for­mie cyfro­wej dostęp­nych dla dzie­ci i nauczy­cie­li. Moni­tor, książ­ki, pacyn­ki oraz mate­ria­ły inte­rak­tyw­ne spra­wia­ją, że zaję­cia pro­wa­dzo­ne w Przed­szko­lu nr 2 są atrak­cyj­ne, cie­ka­we oraz zachę­ca­ją­ce dzie­ci do pozna­wa­nia i nauki języ­ka angiel­skie­go. Pro­gram „WzMOC­nij swo­je oto­cze­nie” to ogól­no­pol­ski pro­gram gran­to­wy reali­zo­wa­ny przez Pol­skie Sie­ci Elek­tro­ener­ge­tycz­ne, skie­ro­wa­ny do samo­rzą­dów i ich jed­no­stek – np. przed­szko­li, szkół, biblio­tek, czy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej, oraz do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­re chcą wpro­wa­dzać waż­ne i dłu­go­trwa­łe zmia­ny w swo­im oto­cze­niu w jed­nym z ośmiu nastę­pu­ją­cych obsza­rów: aktyw­ność fizycz­na, bez­pie­czeń­stwo, edu­ka­cja, ochro­na zwie­rząt, roz­wój wspól­nej prze­strze­ni publicz­nej, śro­do­wi­sko natu­ral­ne, zdro­wie i inne ini­cja­ty­wy miesz­czą­ce się w celach programu.Więcej infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­ni­za­to­ra pro­gra­mu dostęp­nych jest na stro­nie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Wstecz