Wizy­ta ratow­ni­ka WOPR

DSC011462 czerw­ca 2022 r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w spo­tka­niu z ratow­ni­kiem WOPR. Dzie­ci pozna­ły zasa­dy bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku nad wodą, a tak­że dowie­dzia­ły się jak wyglą­da pra­ca ratow­ni­ka WOPR. Ucznio­wie byli zain­te­re­so­wa­ni spo­tka­niem i chęt­nie mówi­li o czym nale­ży pamię­tać, gdy spę­dza się czas nad wodą.
Nie­któ­rzy z uczest­ni­ków spo­tka­nia mogli prze­ko­nać się “na wła­snej skó­rze” jak wyglą­da zakła­da­nie opa­trun­ku oraz szy­ny do unie­ru­cho­mie­nia zła­mań. Spo­tka­nie było cen­ną lek­cją dla każ­de­go dziec­ka, gdyż zbli­ża się czas waka­cji. Po wizy­cie ratow­ni­ka WOPR ucznio­wie z pew­no­ścią pamię­tać będą, że bez­pie­czeń­stwo jest pod­sta­wą uda­ne­go wypoczynku.


Wstecz