Wiz­y­ta ratown­i­ka WOPR

DSC011462 czer­w­ca 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w spotka­niu z ratown­ikiem WOPR. Dzieci poz­nały zasady bez­piecznego wypoczynku nad wodą, a także dowiedzi­ały się jak wyglą­da pra­ca ratown­i­ka WOPR. Uczniowie byli zain­tere­sowani spotkaniem i chęt­nie mówili o czym należy pamię­tać, gdy spędza się czas nad wodą.
Niek­tórzy z uczest­ników spotka­nia mogli przekon­ać się “na włas­nej skórze” jak wyglą­da zakładanie opa­trunku oraz szyny do unieru­chomienia zła­mań. Spotkanie było cen­ną lekcją dla każdego dziec­ka, gdyż zbliża się czas wakacji. Po wiz­y­cie ratown­i­ka WOPR uczniowie z pewnoś­cią pamię­tać będą, że bez­pieczeńst­wo jest pod­stawą udanego wypoczynku.


Wstecz