21 mar­ca – Świa­towy Dzień Zespołu Downa

images21 mar­ca obchodz­imy nie tylko pier­wszy dzień wios­ny, ale i Świa­towy Dzień Zespołu Dow­na. Jest to dzień skar­petek nie do pary, które sym­bol­izu­ją niedopa­sowane chro­mo­somy. Zespół Dow­na posi­ada­ją oso­by obdar­zone dodatkowym chro­mo­somem. To on mody­fiku­je rozwój i ksz­tał­tu­je cechy wyróż­ni­a­jące daną osobę pośród innych ludzi. Data obchodów Tri­somii 21 jest symboliczna.
Przy­pa­da na 21 dzień 3 miesią­ca w roku, ponieważ to właśnie trze­ci, dodatkowy chro­mo­som w 21 parze składa­ją­cych się z łańcuchów DNA chro­mo­somów w ludz­kich komórkach, powodu­je wys­tępowanie tej wady gene­ty­cznej. Zakłada­jąc tego dnia „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” man­i­fes­tu­je­my wyraz radoś­ci, tol­er­ancji i sol­i­darnoś­ci z osoba­mi z tą wadą gene­ty­czną. Uczniowie, nauczy­ciele i dzieci Zespołu Szkol­no-Przed­szkol­nego nr 1 w Luzinie z wielkim entuz­jazmem przyłączyli się do zor­ga­ni­zowanej akcji „KOLOROWE SKARPETKI NIE DO PARY” za co śle­my podz­iękowa­nia. Potrafil­iś­cie oder­wać się od przytłacza­jącej rzeczy­wis­toś­ci i pokazać, że nieza­leżnie od sytu­acji, w jakiej się zna­j­du­je­my pamię­tamy o innych i sol­idaryzu­je­my się z nimi.

Dzięku­je­my – Nauczy­ciele wspomagający


Wstecz