„Luz­ińskie Dzwoneczki”

W naszej szkole dzi­ała zespół region­al­ny „Luz­ińskie Dzwonecz­ki”. Dzieci na zaję­ci­ach uczą się tańców  oraz pieśni kaszub­s­kich. W okre­sie przed i poświątecznym nie mogło zabraknąć  również kolęd. Nieste­ty sytu­ac­ja związana z obostrzeni­a­mi wynika­ją­cy­mi z zachorowa­ni­a­mi na COVID 19 uniemożli­wiła dzieciom pub­liczną prezen­tację posi­adanych umiejęt­noś­ci. Miłego oglądania!