„Luziń­skie Dzwoneczki”

W naszej szko­le dzia­ła zespół regio­nal­ny „Luziń­skie Dzwo­necz­ki”. Dzie­ci na zaję­ciach uczą się tań­ców  oraz pie­śni kaszub­skich. W okre­sie przed i poświą­tecz­nym nie mogło zabrak­nąć  rów­nież kolęd. Nie­ste­ty sytu­acja zwią­za­na z obostrze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z zacho­ro­wa­nia­mi na COVID 19 unie­moż­li­wi­ła dzie­ciom publicz­ną pre­zen­ta­cję posia­da­nych umie­jęt­no­ści. Miłe­go oglądania!