Zaję­cia z robo­t­y­ki w naszej szkole

W dni­ach 23-SONY DSC31 październi­ka 2017r w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Lecha Bąd­kowskiego w Luzinie odbyły się warsz­taty GO_PRO! (Gmin­ny Ośrodek Pro­gramowa­nia ), dzię­ki którym uczniowie mieli możli­wość zapro­gramować różne funkc­je stwor­zone­mu robot­owi. Zaję­cia były doskonale zor­ga­ni­zowane, gdyż dzieci najpierw nauczyły się pod­staw teo­re­ty­cznych ( czym są algo­ryt­my i jakie jest ich zas­tosowanie w pro­gramowa­niu), a następ­nie miały możli­wość dokon­ać tego w prak­tyce. Ogrom­nym atutem powyższych warsz­tatów był ich sposób prowadzenia- prze­ważał język ang­iel­s­ki z uwa­gi na aplikację Lego Mindstorms.Uczniowie byli zafas­cynowani widząc efekt swo­jej pra­cy na robo­cie oraz jakie możli­woś­ci daje zna­jo­mość zasad dzi­ała­nia i pisa­nia kodu.Społeczność szkoły skła­da serdeczne podz­iękowa­nia pani dyrek­tor Gmin­nej Bib­liote­ki Pub­licznej im. Leona Rop­pla- Marii Krośnick­iej, dzię­ki jej inic­jaty­wie mogły się odbyć powyższe warsztaty.


Wstecz