Zaję­cia z robo­ty­ki w naszej szkole

W dniach 23-SONY DSC31 paź­dzier­ni­ka 2017r w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się warsz­ta­ty GO_PRO! (Gmin­ny Ośro­dek Pro­gra­mo­wa­nia ), dzię­ki któ­rym ucznio­wie mie­li moż­li­wość zapro­gra­mo­wać róż­ne funk­cje stwo­rzo­ne­mu robo­to­wi. Zaję­cia były dosko­na­le zor­ga­ni­zo­wa­ne, gdyż dzie­ci naj­pierw nauczy­ły się pod­staw teo­re­tycz­nych ( czym są algo­ryt­my i jakie jest ich zasto­so­wa­nie w pro­gra­mo­wa­niu), a następ­nie mia­ły moż­li­wość doko­nać tego w prak­ty­ce. Ogrom­nym atu­tem powyż­szych warsz­ta­tów był ich spo­sób pro­wa­dze­nia- prze­wa­żał język angiel­ski z uwa­gi na apli­ka­cję Lego Mindstorms.Uczniowie byli zafa­scy­no­wa­ni widząc efekt swo­jej pra­cy na robo­cie oraz jakie moż­li­wo­ści daje zna­jo­mość zasad dzia­ła­nia i pisa­nia kodu.Społeczność szko­ły skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia pani dyrek­tor Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Leona Rop­pla- Marii Kro­śnic­kiej, dzię­ki jej ini­cja­ty­wie mogły się odbyć powyż­sze warsztaty.


Wstecz