Infor­ma­ty­ka na wesoło!

scratchJed­nym z wizu­al­nych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia jest Scratch, któ­ry, jak czy­ta­my na ofi­cjal­nej stro­nie tej edu­ka­cyj­nej apli­ka­cji: „uczy mło­dych ludzi kre­atyw­ne­go myśle­nia, współ­pra­co­wa­nia oraz wycią­ga­nia wnio­sków — czy­li waż­nych umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do życia w teraź­niej­szo­ści. W dal­szej czę­ści rela­cja fil­mo­wa na  YouTu­be z poczy­nań naszych infor­ma­tycz­nych mistrzów. 
Oto kil­ka przy­kła­dów pierw­sze­go ćwi­cze­nia, któ­re zmo­dy­fi­ko­wa­li wg swo­je­go pomy­słu ucznio­wie klas szó­stych na lek­cjach infor­ma­ty­ki. Trze­ba przy­znać, że nie­któ­rzy wyka­za­li się dużą pomysłowością.


Wstecz