Infor­maty­ka na wesoło!

scratchJed­nym z wiz­ual­nych języków pro­gramowa­nia jest Scratch, który, jak czy­tamy na ofic­jal­nej stron­ie tej eduka­cyjnej aplikacji: „uczy młodych ludzi kreaty­wnego myśle­nia, współpra­cow­a­nia oraz wycią­ga­nia wniosków — czyli ważnych umiejęt­noś­ci potrzeb­nych do życia w ter­aźniejs­zoś­ci. W dal­szej częś­ci relac­ja fil­mowa na  YouTube z poczy­nań naszych infor­maty­cznych mistrzów. 
Oto kil­ka przykładów pier­wszego ćwiczenia, które zmody­fikowali wg swo­jego pomysłu uczniowie klas szóstych na lekc­jach infor­maty­ki. Trze­ba przyz­nać, że niek­tórzy wykaza­li się dużą pomysłowością.


Wstecz