Nowy numer gazet­ki uczniowskiej

nowa-okladka-gazetkiW naszej szkole dzi­ała Klub Młodych Reporterów, który na łamach gazet­ki uczniowskiej dzieli się cieka­wostka­mi z naszej szkoły oraz swoi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi. W skład klubu wchodzą:
Mał­gorza­ta Dampz ‑redak­tor naczelny
Zuzan­na Szul­ta- fotograf
Pauli­na Bobkows­ka- fotograf
Reporterzy:
Kor­nelia Dampc
Maciej Keller
Alek­san­dra Reńkas
Lau­ra Rutkowska
Pauli­na Pastucha
Mag­dale­na Wunsch
Zuzan­na Paszki
Jakub Jaskuł­ka
Maj­ka Patelczyk
Mag­dale­na Bobkowska
Efek­ty ich pra­cy może­my podzi­wiać w kole­jnych numer­ach „Nowinek z Luz­ińskiej Jedyn­ki”. Po dłuższej prz­er­wie reporterzy wraca­ją z nowinka­mi, ciekawy­mi artykuła­mi i pięknym zdję­ci­a­mi. Redak­tor naczel­na gazet­ki uczniowskiej-Mał­gorza­ta Dampz z VIe  zachę­ca do zapoz­nanie się z nowym numerem na stron­ie inter­ne­towej naszej szkoły. Nowin­ki z luz­ińskiej jedyn­ki. Wydanie siódme szkol­nej gazetki-kliknij


Wstecz