Nowy numer gazet­ki uczniowskiej

nowa-okladka-gazetkiW naszej szko­le dzia­ła Klub Mło­dych Repor­te­rów, któ­ry na łamach gazet­ki uczniow­skiej dzie­li się cie­ka­wost­ka­mi z naszej szko­ły oraz swo­imi zain­te­re­so­wa­nia­mi. W skład klu­bu wchodzą:
Mał­go­rza­ta Dampz ‑redak­tor naczelny
Zuzan­na Szul­ta- fotograf
Pau­li­na Bob­kow­ska- fotograf
Repor­te­rzy:
Kor­ne­lia Dampc
Maciej Kel­ler
Alek­san­dra Reńkas
Lau­ra Rutkowska
Pau­li­na Pastucha
Mag­da­le­na Wunsch
Zuzan­na Paszki
Jakub Jaskuł­ka
Maj­ka Patelczyk
Mag­da­le­na Bobkowska
Efek­ty ich pra­cy może­my podzi­wiać w kolej­nych nume­rach „Nowi­nek z Luziń­skiej Jedyn­ki”. Po dłuż­szej prze­rwie repor­te­rzy wra­ca­ją z nowin­ka­mi, cie­ka­wy­mi arty­ku­ła­mi i pięk­nym zdję­cia­mi. Redak­tor naczel­na gazet­ki uczniow­skiej-Mał­go­rza­ta Dampz z VIe  zachę­ca do zapo­zna­nie się z nowym nume­rem na stro­nie inter­ne­to­wej naszej szko­ły. Nowin­ki z luziń­skiej jedyn­ki. Wyda­nie siód­me szkol­nej gazetki-kliknij


Wstecz