Pira­mi­da żywie­nio­wa w II c

1Ucznio­wie kla­sy II c  na zaję­ciach 11 lute­go pozna­li pira­mi­dę żywie­nio­wą i dowie­dzie­li się, jak waż­ne dla ich zdro­wia jest wła­ści­we odży­wia­nie. Następ­nie, po sta­ran­nym umy­ciu rąk i przy­go­to­wa­niu sta­no­wisk, wszy­scy zabra­li się do przy­go­to­wa­nia zdro­wych kanapek.
Posi­łek był nie tyl­ko pożyw­ny, ale i pięk­nie ozdo­bio­ny. Wszy­scy zje­dli kanap­ki z ogrom­nym apetytem.


Wstecz